ocena ogólna - SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE

Sytuacja Gminy Michałowice na tle grupy porównawczej -
SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA GMINY

Gmina Michałowice w zakresie spraw społecznych oraz zdrowia realizowała zadania o charakterze własnym i zleconym. Na tle gmin o podobnych parametrach Gminę Michałowice wyróżnia bardzo sprzyjająca sytuacja pod względem wysokości wypłaconych dodatków mieszkaniowych oraz odsetka osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej. Korzystnie na tle gmin w grupie porównawczej Gmina Michałowice wypada biorąc pod uwagę liczbę udzielonych porad lekarskich, co jest efektem realizowanej przez gminę polityki zdrowotnej i senioralnej, a także wsparcia udzielonego mieszkańcom gminy w okresie pandemii COVID-19. 

Należy również wskazać na wysoką aktywność gminy w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi - z roku na rok wysokość przekazywanych dotacji dla NGO (w przeliczeniu na mieszkańca) wzrasta, co oddziałuje na dobrą pozycję gminy na tle jednostek o podobnych parametrach. Na tle gmin w grupie porównawczej, w Gminie Michałowice nastąpił znaczący wzrost wydatków bieżących z zakresu pomocy społecznej, finansowanych ze środków własnych. Wzrost wydatków bieżących z zakresu pomocy społecznej jest świadomym działaniem Władz Gminy, które podejmują dodatkowe programy wsparcia i podejmują decyzje o rozwoju usług pomocy społecznej, dbając o dostępność do usług, w tym także poprzez podwyższanie kryteriów dochodowych uprawniających do korzystania z pomocy.

Pozytywna zmiana w stosunku do działań podejmowanych w ostatnich kilku latach to realizacja wydatków inwestycyjnych w obiekty ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Wskaźniki w obszarze
SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE