DEMOGRAFIA

Liczba mieszkańców na koniec 2022 r.

19 303

+0,94%

do roku 2021

Źródło danych: GUS

1 400

Zameldowania na 

pobyt stały

385

Wymeldowania 

z pobytu stałego

140

Liczba 

urodzeń

164

Liczba 

zgonów

W 2022 r. liczba mieszkańców w Gminie Michałowice wzrosła o 0,94% w stosunku do roku poprzedniego. Trend wzrostowy w gminie utrzymuje się od kilku lat i jest spowodowany znaczną przewagą osób dokonujących zameldowań na pobyt stały nad osobami, które decydują się na wymeldowanie z pobytu stałego. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 dokonał korekt w latach 2020-2021, dzięki czemu liczba mieszkańców w Gminie Michałowice przekroczyła 19 tysięcy. Wzrost liczby mieszkańców wskazuje na atrakcyjność gminy.

Struktura demograficzna i zmiany ostatnich lat

Struktura demograficzna i zmiany ostatnich lat - wykres kołowy.
Struktura demograficzna i zmiany ostatnich lat - wykres słupkowy.

Dynamika zmian liczby mieszkańców

Dynamika zmian liczby mieszkańców - wykres słupkowy