WSPÓŁPRACA Z organizacjami pozarządowymi

Referat Kultury i Spraw Społecznych pozostaje w ciągłym kontakcie z organizacjami pozarządowymi. Pracownicy przekazują na bieżąco potrzebne informacje istotne dla organizacji. Natomiast organizacje w razie wątpliwości kontaktują się z urzędem. Kontakt odbywa się poprzez rozmowy telefoniczne, pocztę elektroniczną lub podczas bezpośrednich spotkań w urzędzie. 

Zarządzeniem nr 282/2021 Wójta Gminy Michałowice z dnia 29 grudnia 2021 r. ogłoszone zostały konkursy ofert na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, bezpieczeństwa, edukacji i oświaty, ochrony, promocji i polityki zdrowia, ekologii i ochrony środowiska oraz kultury fizycznej i sportu. Termin składania ofert upłynął 28 stycznia 2022 r. o godz. 14.00. Do dnia 28 stycznia 2022 r. wpłynęły 73 koperty z ofertami z czego wszystkie spełniały warunki formalne. 

W ciągu roku pojawiło się wiele ciekawych inicjatyw,  które mają swoje odzwierciedlenie w tzw. „małych grantach”. Zadania uszczegóławiające wskazane inicjatywy doskonale wpisują się w cele rozwoju lokalnego danych społeczeństw. 

Łącznie na podstawie umów w 2022 r. przekazano:

Wykorzystanie dotacji na koniec 2022 r. wyniosło 97,66%. Większość zadań kończyła się 31 grudnia 2022 r. i po tej dacie zwracane były niewykorzystane kwoty dotacji. 

Prezentacje ze zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w 2022 r. zadań w ramach udzielonych dotacji są udostępnione na stronie gminy w zakładce NGO.


Zadania zrealizowane w trybie otwartych konkursów ofert

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego

Zadanie: Działalność kulturalno-społeczna i artystyczna skierowana do mieszkańców Gminy Michałowice

Grafika K40 Stowarzyszenie.
Logo KGW "Pięciczanki"
plakat "Questy. Odkrywaj Gminę Michałowice".

W otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, w ustalonym terminie do 28 stycznia 2022 r. wpłynęło 28 kopert z ofertami. Po analizie przedłożonych ofert, stwierdzono, że wszystkie oferty spełniają warunki formalne.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań związanych ze sportem

Zadanie: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych seniorów oraz rodzin z Gminy Michałowice 

Plakat TK Nowa Wieś
Plakat KS "Zdrowie"
Logo UKS Komorów.
Grafika ABC

Z zakresu "bezpieczeństwa"

Z zakresu "edukacji i oświaty"

Z zakresu "ochrony, promocji i polityki zdrowia"

Z zakresu "ekologii i ochrony środowiska"

małe granty

Dotacje udzielone w trybie uproszczonym, tzw. „małych grantów” - zadania realizowane poza konkursem zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W 2022 r. udzielono łącznie 26 dotacji w tym trybie:

"Małe granty"

Herb Michałowic z hasłem: Dofinansowanie z budżetu Gminy Michałowice w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych.

„Wieloletni Program współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021-2024”

Głównym celem Programu jest integracja i aktywizacja społeczności lokalnej.


Cele szczegółowe Programu:


Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r.