KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA

KOMUNIKACJA Z MIESZKAŃCAMI

W 2022 r. na stronie internetowej Gminy Michałowice zostało zamieszczonych ponad 1.133 aktualności i komunikatów oraz liczne zaproszenia na wydarzenia organizowane przez gminę, jednostki organizacyjne, sołectwa i osiedla oraz organizacje pozarządowe. Informacje o gminnych wydarzeniach były ponadto zamieszczane na tablicach ogłoszeniowych we wszystkich miejscowościach gminy. Równocześnie zamieszczane były także posty, filmy i wydarzenia na gminnym facebooku oraz profilu facebook Małgorzaty Pacheckiej, wójt gminy.


W 2022 r. Gmina Michałowice w dalszym ciągu stawiała wysoki nacisk na rozwój e-usług. Na stronie internetowej Gminy funkcjonował e-urząd, w ramach którego umożliwiono dokonywanie płatności elektronicznych w ramach systemu e-płatności oraz e-podatki, elektroniczny odczyt licznika, czy możliwość zapisania dziecka do przedszkola lub szkoły za pośrednictwem systemu e-rektutacje.  Mieszkańcy otrzymywali także informacje poprzez SMS-owy system powiadamiania oraz newsletter gminny. 

Komunikacja z Urzędem
Zdjęcie Wójt Gminy Michałowice odbierającej dotacje w ramach programu Poprawa jakości świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej w Gminie Michałowice".

W ramach realizacji programu "Poprawa jakości świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej w Gminie Michałowice" w roku 2022 wymieniono w urzędzie gminy oprogramowanie systemu księgowości podatkowej (podatki, odpady, woda i kanalizacja) oraz zawarto umowę z wykonawcą na wsparcie, utrzymanie i aktualizację systemu do roku 2027, tym samym umożliwiając zasilanie danymi systemu on-line .

Integralną częścią projektu był również zakup jednych z najnowocześniejszych w Polsce wodomierzy radiowych pozwalających na precyzyjny pomiar ultradźwiękowy oraz zdalną komunikację (odczyty wodomierzy). W pierwszym etapie zakupiono 2.100 wodomierzy i rozpoczęto ich montaż w domach mieszkańców Gminy.

Wartość umowy „Zakup oprogramowania, wdrożenie e-usług oraz zakup urządzeń do zdalnego odczytu wody na potrzeby Gminy Michałowice” opiewa na kwotę 2.164.370,00 zł brutto. Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.168.200,00 zł.

W ramach działań związanych z realizacją zapisów Ustawy o dostępności:

Z uwagi na trwającą pandemię i wzrastające zagrożenie zdrowotne, w 2022 r. nadal preferowaną formą kontaktu z urzędnikami była platforma e-urząd i e-puap oraz kontakt mailowy lub telefoniczny. Dodatkowo dla osób, które nie miały możliwości elektronicznego przesłania dokumentów, ustawiono skrzynkę podawczą w przedsionku Urzędu przy wejściu głównym (od ul. Kuchy), do której można było wrzucać pisma / wnioski / podania.

W 2022 r. ukazały się 4 wydania Biuletynu Informacyjnego Gminy Michałowice, w liczbie 3.000 szt. na każdą edycję za pośrednictwem którego przekazywano najważniejsze informacje dotyczące działalności Wójta, Rady Gminy oraz pracowników Urzędu Gminy w Michałowicach, a także przedstawiano realizowane przez mieszkańców inicjatywy i projekty. Wydawnictwo było dostępne w urzędzie gminy, w  gminnych  szkołach i przedszkolach, bibliotekach,  przychodniach zdrowia, lokalnych sklepach i aptekach. 

Biuletynu Informacyjnego Gminy Michałowice wydanie kwiecień.
Biuletynu Informacyjnego Gminy Michałowice wydanie kwiecień-lipiec.
Biuletynu Informacyjnego Gminy Michałowice wydanie wrzesień - październik.
Biuletynu Informacyjnego Gminy Michałowice wydanie grudzień.

PARTYCYPACJA SPOŁECZNA

Konsultacje społeczne


Konsultacje społeczne jako element dialogu z mieszkańcami dają możliwość uczestniczenia społeczności lokalnej w procesie podejmowania rozstrzygnięć w ważnych dla Gminy sprawach. Przekazywanie przez Gminę informacji zainteresowanym mieszkańcom o planowanych przedsięwzięciach i ich efektach oraz zbieranie opinii i propozycji mieszkańców w procesie konsultacji daje możliwość wykorzystania głosu społeczności lokalnej przy podejmowaniu optymalnych decyzji dotyczących tych przedsięwzięć. Konsultacje społeczne stanowią istotny element w procesie budowania wspólnoty lokalnej, służą aktywizacji środowisk lokalnych i tworzeniu poczucia odpowiedzialności za naszą „małą ojczyznę”. W Gminie Michałowice konsultacje społeczne dotyczą różnych aspektów, począwszy od kwestii związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, kończąc na sprawach dotyczących polityki społecznej.

Konsultacje społeczne dla projektów mpzp


Dla każdego projektu MPZP minimum 2 razy przeprowadza się konsultacje społeczne. Najpierw, na samym początku procedury, po podjęciu przez Radę Gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu, wszyscy zainteresowani mogą składać wnioski do projektu planu. Drugim etapem, następującym po opracowaniu przez projektantów projektu MPZP oraz uzyskaniu odpowiednich uzgodnień i opinii ze strony różnych urzędów i instytucji publicznych, jest wyłożenie projektu MPZP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu. W trakcie wyłożenia odbywa się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie. Podczas wyłożenia oraz minimum 14 dni po zakończeniu wyłożenia osoby zainteresowane mogą składać uwagi do projektu planu. Jeśli na skutek złożonych uwag lub innych przyczyn projekt MPZP ulegnie znacznej zmianie, etap wyłożenia do publicznego wglądu (wraz z dyskusją publiczną i możliwością składania uwag) jest ponawiany.

O etapie składania wniosków oraz o etapie wyłożenia do publicznego wglądu gminy są zobowiązane do informowania mieszkańców poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń, w prasie lokalnej oraz na stronie gminy. Ponadto o wyłożeniach informowano wykorzystując media społecznościowe. Co więcej, od połowy 2022 r. wprowadzono dodatkowy sposób informowania mieszkańców i innych użytkowników terenów o terminach i miejscu konsultacji społecznych – pracownicy Urzędu Gminy opracowywali plakaty i rozwieszali je na obszarach sporządzanych planów oraz przed budynkiem urzędu gminy. Osoby zainteresowane również niejednokrotnie odwiedzali Wieloosobowe Stanowisko ds. Urbanistyczno-Architektonicznych także poza etapami składania wniosków i wyłożeń projektów MPZP w celu skonsultowania swoich zamierzeń inwestycyjnych czy zapoznania z projektami planów.

W 2022 r. przeprowadzono w sumie 11 etapów konsultacji społecznych dla 10 projektów MPZP:

Ogłoszeniem z 16 lutego poinformowano o możliwości składania wniosków do projektu planu w terminie do 11 marca.

W dniach od 16 lutego do 18 marca projekt MPZP został wyłożony do wglądu. Dyskusja publiczna odbyła się 14 marca, a uwagi do planu można było składać do 1 kwietnia. Plan ten został uchwalony przez Radę Gminy 31 maja 2022 r.

W dniach od 25 lipca do 19 sierpnia projekt MPZP został wyłożony do wglądu. Dyskusja publiczna odbyła się 9 sierpnia, a uwagi do planu można było składać do 5 września. Plan ten został uchwalony przez Radę Gminy 25 października 2022 r.

W dniach od 25 lipca do 19 sierpnia projekt MPZP został wyłożony do wglądu. Dyskusja publiczna odbyła się 9 sierpnia, a uwagi do planu można było składać do 5 września. Plan ten został uchwalony przez Radę Gminy 25 października 2022 r.

W dniach od 5 do 26 września projekt MPZP został wyłożony do wglądu po raz pierwszy. Dyskusja publiczna odbyła się 19 września, a uwagi do planu można było składać do 14 października. Sporządzanie planu było objęte dodatkowymi formami konsultacji społecznych zorganizowanych w ramach II etapu projektu grantowego „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja ”, realizowanego przez gminę Michałowice w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. Był to ostatni etap rozpoczętych we wrześniu 2020 roku procesu pogłębionych konsultacji społecznych. Wówczas odbyły się spacer badawczy, warsztaty World Cafe oraz zostało przeprowadzone badanie ankietowe dotyczące zagospodarowania tego terenu. Założeniem projektu jest wykorzystanie szeregu technik konsultacyjnych, które mają wspomóc proces planowania na różnych etapach Od 13 do 26 września prowadzono punkty konsultacyjne działające w urzędzie gminy oraz na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie. Osoby zainteresowane mogły bezpośrednio zapoznać się z projektem planu, wyrazić swoje opinie i wątpliwości, na które odpowiadali pracownicy urzędu, moderatorka oraz eksperci – konsultanci z ramienia Fundacji. Przy punkcie konsultacyjnym działał również kącik animacyjny dla dzieci. 

MPZP - mapka.
Zdjęcie osób w sali przeglądających projekty.
Zdjęcie osób w sali przeglądających projekty.
Zdjęcie osób w sali przeglądających projekty.

W 2022 r. odbyły się 2 etapy konsultacji społecznych projektu MPZP. Ogłoszeniem z 25 maja poinformowano o możliwości składania wniosków do projektu planu w terminie do 17 czerwca. Pierwsze wyłożenie projektu MPZP do publicznego wglądu odbywało się w dniach 14 grudnia 2022 r. – 5 stycznia 2023 r. Dyskusję publiczną przeprowadzono 15 grudnia 2022 r., a uwagi można było składać do 20 stycznia 2023 r. 

W dniach od 21 września do 14 października projekt MPZP został wyłożony po raz pierwszy do wglądu. Dyskusja publiczna odbyła się 11 października, a uwagi do planu można było składać do 28 października.

W dniach od 14 listopada do 14 grudnia projekt MPZP został wyłożony po raz pierwszy do wglądu. Dyskusja publiczna odbyła się 1 grudnia, a uwagi do planu można było składać do 20 grudnia.

W dniach od 14 listopada do 14 grudnia projekt MPZP został wyłożony po raz pierwszy do wglądu. Dyskusja publiczna odbyła się 1 grudnia, a uwagi do planu można było składać do 20 grudnia.

W dniach od 2 do 23 grudnia projekt MPZP został wyłożony do wglądu. Dyskusja publiczna odbyła się 5 grudnia, a uwagi do planu można było składać do 9 stycznia 2023 r. Przygotowany w 2013 r. projekt planu zakładał zmianę przeznaczenia pod centrum handlowe (zgodnie z procedowaną wtedy zmianą Studium). Zmiana Studium została unieważniona przez Wojewodę i w związku z powyższym plan nie był kontynuowany. W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice teren „Regulska” przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniowo-usługową i na fragmencie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną krajobrazową

Konsultacje MPZP Gminy Michałowice.
Informacja dla mieszkańców o terminach konsultacji społecznych projektu  MPZP obszaru "Regulska" w Regułach
Grafika "Prezentacja koncepcji zagospodarowania terenów".

Prezentacja koncepcji zagospodarowania terenu nad zalewem w Komorowie-Wsi


Prezentacja wariantów zagospodarowania terenów nad zalewem odbyła się 25 marca w świetlicy Kaliszowy Gaik w Komorowie Wsi.


Koncepcje zagospodarowania terenu nad komorowskim zalewem zostały sporządzane na podstawie wyników  przeprowadzonych 2021 r. konsultacji społecznych. Wzięło w nich udział ponad 440 osób (spotkania Word Cafe oraz ankieta).


Wszystkie warianty zakładają utworzenie wokół zalewu ścieżki o nawierzchni z kruszywa, a także pływającej wyspy dla ptaków, pomostów, połączenia ciągu pieszo-rowerowego usytuowanego w ciągu ulicy Głównej  poprzez przebudowę „dolnej” kładki jazu, a także wykonanie nasadzeń drzew i krzewów i urządzenie małej architektury. Wariant drugi wprowadzający elementy rekreacyjne zakłada dodatkowo m.in. urządzenie trawiastego boiska do siatkówki i badmintona, placu zabaw dla starszych dzieci , urządzenie terenu zielonego z miejscem do odpoczynku. Natomiast trzeci wprowadza dodatkowe elementy parkowe – ławki i stoły parkowe, zakłada przebudowę altany i oświetlenie ścieżki na prawym brzegu zalewu.  


Uczestnicy obydwu spotkań wyrażali opinie dotyczące przedstawionych koncepcji zagospodarowania tych terenów.  Uwagi mieszkańców zostały spisane i w oparciu o nie zostaną opracowane projekty urządzenia pozyskanego  terenu dla parku w Regułach oraz terenu nad komorowskim zalewem. Kolejnym etapem będzie przygotowanie projektu zagospodarowania terenu oraz jego wykonanie.

Zdjęcie osób w sali siedzących na krzesłach i trzymających plany/projekty.
Zdjęcie mężczyzny mówiącego przez mikrofon.
Zdjęcie kobiety mówiącej przez mikrofon do zebranych w sali osób.

Prezentacja koncepcji zagospodarowania nowo pozyskanych terenów parku w Regułach


Powierzchnia parku w Regułach powiększy się o 0,96 ha. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na mocy aktu notarialnego przekazał nieodpłatnie Gminie Michałowice działkę nr 483 w Regułach na cele publiczne -  utworzenie strefy wypoczynkowej dla mieszkańców na terenach zielonych oraz infrastruktury sportowej i kulturalnej. Jedna z koncepcji zagospodarowania tego miejsca zakłada powstanie parku i ogrodu społecznego wraz z m.in. z pawilonem botanicznym z funkcją edukacyjną, pergolą z dużym stołem integracyjnym,  boiskiem do siatkówki oraz placem zabaw dla dzieci starszych, przeniesienie siłowni plenerowej ze starej części parku oraz montaż drążków do kalisteniki i ćwiczeń siłowych. Natomiast druga, o charakterze  sportowo-rekreacyjnym:  urządzenie kortów tenisowych, boisk do siatkówki,  koszykówki, gry w bule, squasha, szachownicy plenerowej, plansz do ćwiczeń sprawnościowych, postawienie pawilonu obsługi aktywności sportowych (szatnie i sanitariaty) oraz placu zabaw dla dzieci starszych.


Spotkanie odbyło się 21 marca 2022 r. w urzędzie gminy.  Mieszkańcy opowiedzieli się za rozwiązaniami, które przyniosą w to miejsce nową zieleń, drzewa i krzewy, które staną się siedliskiem dla ptaków. Uznanie zdobył pomysł budowy scenki koncertowej oraz instalacja ławek, oświetlenia i monitoringu, urządzenie miejsca na ognisko (a w zasadzie przeniesienia ogniska z zabytkowej części parku), wybudowania tężni zamiast ogródka społecznego oraz wykonania ścieżki rowerowej wokół parku i obsadzenia jej drzewami.


Uczestnicy spotkania poznali także koncepcję utworzenia ścieżek geologicznych w naszej gminie. Opowiedziała o niej dr hab. Maria Górska-Zabielska, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pomysł spotkał się z aprobatą mieszkańców - niewielka kolekcja głazów może być ustawiona w regulskim parku. Jednak ścieżka powinna być tak urządzona, by nie była głównym obiektem parku, a naturalnie wkomponowania w jego układ.

Zdjęcie osób zebranych w sali podczas konferencji.
Prezentacja koncepcji zagospodarowania nowo pozyskanych terenów parku w Regułach

Prezentacja zagospodarowania terenu przy zbiornikach retencyjnych w Michałowicach


18 października br. w Michałowicach odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców, podczas którego został zaprezentowany projekt zagospodarowania terenów wokół akwenów w dolinie rzeki Raszynki. Zakłada on przede wszystkim zachowanie naturalnego charakteru tego miejsca.

Ogólnymi założeniami projektu są:

Projekt zakłada usytuowanie naturalistycznej małej architektury, m.in.:

Dodatkowo teren wzbogacą nowe gatunki drzew, krzewów i zieleni niskiej, w tym nowa łąka kwietna z osadzonymi 40 gatunkami rodzimych bylin oraz trawnik z kwiatami wieloletnimi.


Zdjęcie akwenu wodnego - ujęcie z góry.
Zdjęcie zagospodarowanego terenu przy akwenie wodnym.

Konsultacje społeczne w sprawie uchwały krajobrazowej Gminy Michałowice odbyły się już w czerwcu 2021 r.  

16 czerwca 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach odbyło się spotkanie otwarte, zaś w terminie od 16 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. mieszkańcy mieli możliwość wypełnienia formularza konsultacyjnego w wersji elektronicznej oraz papierowej (dostępnej w Urzędzie Gminy). W 2021 r. udostępniono raport z analiz przestrzennych.  


W roku 2022 kontynuowano prace nad uchwałą krajobrazową i w dniu 14 lipca 2022 w siedzibie Urzędu Gminy odbyły się kolejne konsultacje.  W terminie od 6 lipca do 18 sierpnia mieszkańcy mogli się wypowiedzieć korzystając z wersji elektronicznej formularza lub wersji papierowej, udostępnionej w Urzędzie Gminy. 


16 grudnia 2022 r. weszła w życie uchwała Rady Gminy Michałowice z dnia 25 października 2022 roku „w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Michałowice obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”, zwana potocznie „uchwałą krajobrazową”. Uchwały krajobrazowe to narzędzia, jakie otrzymały społeczności lokalne na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 roku, pozwalające na regulowanie kształtu, rozmiarów i liczby reklam widocznych w przestrzeni publicznej na terenie danej gminy, jak i regulacji wyglądu ogrodzeń posesji i innych elementów małej architektury. Obowiązuje właścicieli wszystkich gruntów (prywatnych i publicznych) oraz wszystkich działalności gospodarczych. Uchwała krajobrazowa jest aktem prawa miejscowego. Jej zadanie to poprawa estetyki przestrzeni publicznej, głównie poprzez regulowanie zasad dotyczących umieszczania reklam, budowy ogrodzeń (ich wielkości, jakości i rodzaju materiału, z jakiego są wykonane), a także obiektów małej architektury. Główne założenia uchwały to regulacja zasad i warunków sytuowania oraz liczby szyldów, a także standardów jakościowych i gabarytów reklam. Dokument jest kompromisem łączącym poprawę krajobrazu ze zdrowym funkcjonowaniem gminy. Prace nad uchwałą krajobrazową w Michałowicach rozpoczęły się w 2019 roku. 

W toku prac wydzielono dwa obszary, w których obowiązują różne zasady. Te obszary to „obszar prężności gospodarczej”, wzdłuż Alej Jerozolimskich, i obszar pozostały, w którym z kolei wyszczególniono jeszcze dwa dodatkowe podobszary: Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu (WOCK) i elementy krajobrazu kulturowego. 


Uchwała krajobrazowa, jako akt prawa miejscowego, będzie obowiązywać wszystkich – właścicieli prywatnych i publicznych gruntów i wszystkich działalności. Uchwała pozostawia 2 lata na dostosowanie szyldów i reklam do zapisów prawa miejscowego. Po upływie tego terminu właściciele nieruchomości, na których będą eksponowane niezgodnie z przepisami nośniki reklamowe, zostaną obciążeni karą pieniężną obliczoną w oparciu o powierzchnię reklamy i obowiązującą stawkę. I tak np. za nielegalną tablicę o powierzchni 1 m2 właściciel nieruchomości będzie musiał zapłacić 136,80 zł dziennie, a o powierzchni 12 m2 - 260 zł dziennie (wg stawek za 2023 rok). Natomiast istniejące ogrodzenia nieruchomości nie muszą być dostosowywane do wymogów uchwały. Prawo będzie obowiązywać tylko w przypadku nowych budowli tego typu.

Projekt wyróżnienia krajobrazu.
Plakat "Konsultacje społeczne. Uchwała krajobrazowa".
Mapa zjawisk reklamowych pochodząca z analizy przestrzennej przeprowadzonej w ramach opracowania tzw. uchwały krajobrazowej.

Mapa zjawisk reklamowych pochodząca z analizy przestrzennej przeprowadzonej w ramach opracowania tzw. uchwały krajobrazowej.

konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji


W lutym 2022 r. Rada Gminy Michałowice podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Michałowice na lata 2022-2030. Decyzja ta związana jest z realizacja ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, określającej zasady oraz tryb przygotowywania, prowadzenia i oceny rewitalizacji, przygotowania, koordynowania i tworzenia warunków do prowadzenia rewitalizacji. Chcąc w skuteczny, długofalowy i kompleksowy sposób zapobiegać negatywnym zjawiskom, występujących na terenie Gminy Michałowice, Rada Gminy uznała, że konieczne jest podjęcie działań zmierzających do powstrzymania lub zapobiegania procesom degradacji.  

W związku z tym zaproszono mieszkańców do konsultacji społecznych, które odbyły się 5 września 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy. Zainteresowani mieszkańcy mogli się również wypowiedzieć w wersji elektronicznej lub papierowej w terminie od 3 do 16 września  2022 r. 

Plakat informujący o konsultacjach społecznych nt. projektu Gminnego Programu Rewitalizacji

konsultacje społeczne dla gminnego programu Opieki nad Zabytkami


Specyficznym elementem gminnej przestrzeni są zabytki. Zabytki nieruchome na terenie gminy w większości pochodzą z XIX i początku XX w. W XIX wieku powstały istniejące do dziś założenia pałacowe i folwarczne. 

Grafika "Gminny program opieki nas zabytkami".

W 2022 r. przystąpiono do opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami. Proces obejmował m.in. przeprowadzenie konsultacji społecznych. Wytyczono 5 priorytetów planu: