sprawy społeczne oraz zdrowie

REALIZOWANE PROGRAMY Związane z POMOCĄ SPOŁECZNĄ I ZDROWIEM

Realizacja zadań związanych ze sprawami społecznymi, rodziną oraz zdrowiem stanowi odzwierciedlenie działań podejmowanych na podstawie polityk programów i strategii przyjętych przez władze Michałowic. Do najważniejszych z nich należą:Dokładniejszy opis wskazanych powyżej programów znajduje się w części raportu poświęconej Realizowanym Politykom, Programom i Strategiom.

Sprawy społeczne

Sprawy społeczne stanowią bardzo ważny obszar związany z funkcjonowaniem gminy. Działania realizowane w tym zakresie wywierają bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców. Dane Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wskazują, że poprzez różne formy wsparcia, wypłacono świadczenia wsparcia materialnego dla ok. 4 tys. osób. Dzięki funkcjonowaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mieszkańcom Michałowic zapewniona została bezpośrednia pomoc pieniężna o wartości ponad 21 mln zł.

Wysokość zrealizowanych wydatków w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny:

21 200 668
-32,54%
do roku 2021

Malejący poziom wydatków na pomoc społeczną i wsparcie dla rodzin w 2022 r. wiąże się ze zmniejszeniem wydatków Gminy Michałowice na świadczenia wychowawcze. Dla porównania warto wskazać, że w 2021 r. na ten cel wydatkowano 23,5 mln zł podczas gdy w 2022 r. wydatki te wyniosły 9,7 mln zł. Zmiany te wynikają z faktu, iż od czerwca 2022 r. wypłaty świadczeń wychowawczych 500+ zostały przekazane do realizacji przez ZUS.
Największą pozycją jest Dział 855 Rodzina (13,6 mln), w którym ujmowane są wydatki związane m. in. z realizacją zadań zleconych związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, wychowawczych, alimentacyjnych, koszty związane z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny, a także świadczenia rodzinne w ramach środków z Funduszu Pomocy dla Ukrainy.  

2 626 861

Wydatki na bieżące utrzymanie GOPS

2 692 281

Wydatki na wynagrodzenia pracowników GOPS

15 262 181

Wysokość wypłaconych świadczeń społecznych, 


w tym:


542.168 zł na pomoc obywatelom Ukrainy

Świadczenia wsparcia materialnego w 2022 r.

430 628

Wysokość zadań zrealizowanych 

z dofinansowaniem (dotacje UE)

12 675 777

Wysokość zrealizowanych zadań zleconych

5 386 711

Wysokość zadań własnych finansowanych z budżetu gminy

Przyczyny korzystania z pomocy społecznej w 2022 r.


Zakres pomocy społecznej obejmował zadania określone w ustawie o pomocy społecznej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonywał także zadania wynikające z innych aktów prawnych m.in. z ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy czy ustaw o dodatku osłonowym, węglowym, elektrycznym. 

W 2022 r. wykonywanie najistotniejszych działań w zakresie pomocy społecznej można było pogrupować według pięciu obszarów:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Dla porównania warto dodać, że  powody korzystania z pomocy społecznej były podobne do występujących rok wcześniej, choć zauważalny jest wzrost rodzin potrzebujących wsparcia w 2022 r.


W 2022 r. świadczeniami pieniężnymi objęto 279 rodzin, a niepieniężnymi 35 rodzin. Pracę socjalną świadczono wobec 233 rodzin. Łącznie do działu pomocy społecznej wpłynęło 2.755 pism.

Najczęściej występującymi powodami korzystania z pomocy społecznej w Michałowicach w 2022 r. były długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność oraz ubóstwo. Należy przy tym zaznaczyć, że rodzina może korzystać z pomocy z powodu różnych przesłanek jednocześnie (ta sama rodzina może być ujęta w tabeli w kilku pozycjach). Aby uzyskać pomoc ze strony GOPS rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc musi spełnić co najmniej dwie przesłanki tj. po pierwsze dochód osoby lub rodziny nie może przekroczyć kryterium ustawowego, po drugie musi wystąpić co najmniej jedna przesłanka, o której mowa w ustawie o pomocy społecznej.

wybrane zadania realizowane w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny w 2022 r.

Forma opiekuńczo-wychowawcza prowadzona w dwóch lokalizacjach tj: Granicy i Michałowicach. Forma podwórkowa realizowana była w Opaczy-Kolonii do września 2022 r. Placówka zapewniała uczestnikom opiekę i wychowanie, posiłek, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę, zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. W zajęciach w ciągu roku w formie stacjonarnej brało udział 106 uczestników.

Wsparcie osobom o ograniczonej zdolności do samoobsługi poprzez Program „Opieka 75+ - edycja 2022”; Usługi opiekuńcze przyznane osobom samotnym, które wymagają pomocy innych osób, a były jej pozbawione; „Opieka wytchnieniowa - edycja 2022 usługi, które mają na celu odciążenie bezpośrednich opiekunów osób z niepełnosprawnością poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa (program realizowany w ramach pobytu dziennego i pobytu całodobowego w mieszkaniu chronionym z funkcją wytchnieniową, mieszczącym się w Komorowie przy ul. Sieradzkiej 8); Teleopieka - w 2022 roku zakupiono 10 nowych teleopasek, dzięki którym na dzień 31 grudnia 2022 z teleopieki korzystało 13 osób; Zapewnienie asystenta rodziny gdzie w roku 2022 wsparciem asystenta było objętych 10 rodzin (19 dzieci); AOON asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2022 wspierający osoby niepełnosprawne w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym; Praca socjalna forma wsparcia świadczona osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód, na rzecz poprawy ich funkcjonowania w środowisku społecznym.

dysponuje 30 rodzajami sprzętu, łącznie 146 sztuk.

Plakat "Bezpłatna teleopieka".
Program Polityki Senioralne GOPS - wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.
Plakat "Mieszkanie wytchnieniowe".
Plakat "Zajęcia sportowe dla seniorów".

"Złota rączka" - nowy program osłonowy gminy Michałowice na lata 2022-2024 zapewniający nieodpłatną pomoc Seniorom 60+ w drobnych, domowych naprawach (od 1 września 2022 r. skorzystały 4 osoby); "Korpus Wsparcia Seniorów" - program realizowany od 29 marca 2022 do 31 grudnia 2022 r. zakładał wsparcie na rzecz seniorów w wieku 65 lat (pomoc została udzielona 25 seniorom); Klub Mam - grupa samopomocowo-edukacyjna dla mam mająca na celu podnieść wiedzę i umiejętności z zakresu macierzyństwa, wzajemną integrację, co zmniejszyło poczucie osamotnienia i izolacji, podniosło samoocenę i poprawiło samopoczucie uczestniczek (w spotkaniach Klubu uczestniczyło 24 osoby). 

Zdjęcie przedstawia małe dzieci bawiące się na podłodze w sali.
Zdjęcie kobiet i maluszków w sali zabaw.
Program Osłonowy "Złota Rączka".
Program "Wspieraj seniora".

Działania skierowane przede wszystkim do społeczności seniorów Gminy Michałowice. W 2022 r. obejmowały one przeprowadzenie takich akcji, jak: Paczki żywnościowe (na Dzień Babci i Dziadka, na Wielkanoc, z okazji Dnia Nauczyciela dla emerytowanych nauczycieli, na Mikołajki, na Boże Narodzenie); Dystrybucja magazynów (dwumiesięcznik "Głos Seniora" i "Integracja"); Ogólnopolska Karta Seniora - w roku 2022 wydano 45 kart (od początku realizacji programu wydano 331 kart); Kampanie Społeczne ("Podziel się z sąsiadem", "Kiedy Tenor spotka Sopran"); Programy zdrowotne promujące sport i zachowania prozdrowotne wśród seniorów; Mikołajkowa Niespodzianka  (w wydarzeniu wzięły udział 55 rodzin w tym 115 dzieci) oraz Punkty Pomocy Żywnościowej obsługiwane przez pracowników socjalnych, przy wsparciu wolontariuszy, w którym wydawane są artykuły spożywcze.

Plakat "Kiedy tenor spotka sopran".
Zdjęcie przedstawia zastawiony stół przy udekorowanej choince.
Plakat " Mikołajowa Niespodzianka 2022".
Plakat "Podziel się z sąsiadem".
Logo Karty Seniora

W 2022 roku nastąpiły zmiany w stosunku do realizowanych zadań w poprzednim roku poprzez podjęcie realizacji: dodatku osłonowego "Gmina bez smogu", dodatku węglowego, dodatku elektrycznego, dodatku dla gospodarstw domowych, weryfikacji wniosków o zakup preferencyjny węgla.

Program "Rządowa Tarcza Antyinflacyjna".
Program osłonowy " Gmina bez smogu".
Program "Dodatek węglowy".

W roku 2022 praca wolontariuszy GOPS była w dużej mierze skoncentrowana na wspieraniu seniorów oraz pomocy obywatelem Ukrainy. Z Ośrodkiem współpracowało 34 wolontariuszy, dzięki którym z pomocy skorzystało kilkanaścioro osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych. 

Kontynuacja dwóch świadczeń: "gminne becikowe" (13 wniosków) oraz dojazdy dla rodzin 3+ (43 wnioski), w sumie wypłacono 461 świadczeń.

Program „posiłek w szkole i w domu”- z pomocy w formie posiłku w 2022 roku skorzystało łącznie 28 osób.

W sytuacji konieczności przyznania osobom starszym bądź niepełnosprawnym całodobowych usług kompleksowych poprzez skierowanie do domu pomocy społecznej (14 mieszkańców).

1.069,5 godzin pracy przepracowanych przez 4 osoby bezrobotne.

Zdjęcie tac z posiłkiem ustawione na stole.
Zdjęcie zapakowanych paczek ustawione na środku sali.

DZIENNY DOM SENIOR+

Dzienny Dom Senior+ w Komorowie funkcjonuje od dnia 14 lutego 2019 r. jako ośrodek wsparcia dla osób starszych i działa w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.


W 2022 r. z usług oferowanych przez DDS+ skorzystało 37 seniorówŚrednia roczna frekwencja uczestników w 2022 r. wyniosła 23 osoby.


Personel placówki: 


Zakres usług świadczonych przez DDS+ obejmuje w szczególności: usługi socjalne i opiekuńcze, poradnictwo specjalistyczne, terapię zajęciową, aktywizację fizyczną i umysłową seniorów, zajęcia edukacyjne, kulturalne, rekreacyjne, prozdrowotne, świętowanie rocznic patriotycznych i religijnych. W placówce jest także możliwość skorzystania z urządzeń do utrzymania higieny osobistej: łazienka z prysznicem, suszarka do włosów, pralka, żelazko z miejscem do prasowania.


Zdjęcie sylwetki kobiety zrobiona i ozdobiona z gałęzi, liści i kwiatów.
Zdjęcie seniorów siedzących na krzesłach i podnoszących jedną rękę.

Dom dysponuje: salą rehabilitacyjną wyposażoną w sprzęt do gimnastyki i kinezyterapii indywidualnej, biblioteką, salą klubową i ogólną, pokojem ciszy, gabinetem do konsultacji specjalistycznych, kuchnią, pełnym węzłem sanitarnym, szatnią, przestronnym holem i korytarzem. Korzystanie z usług Dziennego Domu Senior+ jest nieodpłatne dla osób, których dochód jest niższy od 350% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EFS

Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych 

Projekt polegający na realizacji szeregu zadań mających na celu dążenie do stworzenia możliwie najlepszych warunków funkcjonowania osób niesamodzielnych w ich miejscach zamieszkania. Podstawowe zadania projektu są związane z: usługami opiekuńczymi (objętych było łącznie 20 osób), wypożyczalnią sprzętu pielęgnacyjno-wspomagającego (na dzień 31 grudnia 2022 r. w wypożyczeniu było 47 ze 146 sztuk sprzętu na podstawie 46 umów), działaniami integracyjnymi (zajęcia z gimnastyki usprawniającej realizowane w partnerstwie z Komorowskim Stowarzyszeniem Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona) oraz wsparciem psychologicznym (konsultacje odbywały się telefonicznie i osobiście, dla 36 uczestników).  W okresie styczeń – maj 2022 r. kontynuowano realizację superwizji dla 10 osób (zrealizowano 148 godzin superwizji). Łącznie w 2022 roku ze wsparcia skorzystało 38 osób (27 kobiet i 11 mężczyzn).
Projekt realizowany był w okresie 01.10.2019-31.05.2022 r. 

Logo programu wspierającego osoby niesamodzielne.
Program "Usługi Asystenckie i opiekuńcze".

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO ŚWIETLIKI

Placówka Wsparcia Dziennego „Świetliki” w 2022 r. była prowadzona w formie opiekuńczo-wychowawczej w dwóch lokalizacjach: w Granicy oraz w Michałowicach. Forma podwórkowa prowadzona była do września w Opaczy – Kolonii i w oparciu o przestrzeń i lokalne zasoby Gminy w Pęcicach Małych, Komorowie, Nowej Wsi i Regułach. Placówka w formie stacjonarnej funkcjonowała 4 dni w tygodniu w godzinach 14.00-18.00 i zapewniała uczestnikom opiekę, wychowanie, posiłek, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę, zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. 

Zdjęcie przedstawia dzieci stojące na chucie edukacyjnej.

Główne działania PWD: 


W zajęciach w ciągu 2022 roku w formie stacjonarnej brało udział 106 uczestników (53 osoby w formie opiekuńczej oraz 53 osoby w formie podwórkowej). 

Plakat "Ferie w klubie Świetliki".
Plakat "Wiosenne animacje".
Plakat "Lato ze świetlikami".

Dzień Pracownika Socjalnego

21 października obchodzono Dzień Pracownika Socjalnego. Była to doskonała okazja, by przekazać słowa szacunku i uznania pracownikom socjalnym za ich ogrom pracy na rzecz osób zmagających się z trudnościami.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice to obecnie zespół składający się z 36 pracowników gotowych do pracy na rzecz drugiego człowieka. Wśród wielu zadań, z którymi przychodzi się mierzyć gminnym pracownikom socjalnym są te, które zostały nałożone zarazem przez ustawodawcę, jak i samorząd. W tym różnego rodzaju dodatki, świadczenia itp. To jednak nie wszystko, ponieważ zespół dyrektor Iwony Radzimirskiej rokrocznie realizuje także wiele zadań, które są odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby mieszkańców.

Zdjęcie grupowe osób w sali z złotymi i czerwonymi balonami w kształcie serca.
Zdjęcie toru ozdobionego owocami.

Mikołajkowa Niespodzianka

10 grudnia cała sala multimedialna, hol, a także parking przed urzędem wypełniała świąteczna atmosfera. Aż siedem stref warsztatów i zabaw w tym: warsztaty lampionów i figurek świątecznych, warsztaty makaronowych aniołków prowadzone przez KGW „Michaśki” z Michałowic, warsztaty ozdób świątecznych prowadzone przez KGW w Pęcicach „O rety kobiety!” i warsztaty ozdabiania pierniczków prowadzone przez KGW „Koło Kobiet Kreatywnych” z Suchego Lasu.

Zdjęcie dzieci i św. Mikołaja.
Zdjęcie bałwanka na stoliku.
Zdjęcie dzieci w sali przy stolikach z piernikami.
Zdjęcie prezentów i ozdób świątecznych przy udekorowanych choinkach.

Dzień Wolontariusza

17 grudnia, w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice odbyła się uroczysta gala, która była doskonałą okazją do podziękowania wolontariuszom działającym w gminie Michałowice.

Rok 2022 był szczególny z racji wybuchu wojny na Ukrainie oraz trwającej pandemii. Wielu mieszkańców Gminy spontanicznie przystąpiło do różnych oddolnych działań wolontarystycznych, niosąc pomoc ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Równolegle cały czas odbywało się wiele innych ważnych projektów i inicjatyw.

W programie: koncert jazzowy, występ uczniów i absolwentów Szkoły Podstawowej Michałowice oraz przedstawienie multimedialne w wykonaniu artystów z Teatru "Sztuka Ciała", w wykonaniu finalistów programu "Mam talent".

Gminne obchody Dnia Wolontariusza były również okazją do wymiany doświadczenia i rozmów na temat, jak wielką rolę odgrywa wolontariat i osoby zaangażowane w prace społeczną. 

Zdjęcie śpiewających dziewczyn, na scenie.
Zdjęcie mężczyzny krającego tort.
Zdjęcie przedstawia występ w kostiumach.
Zdjęcie przedstawia pokaz taneczny.
Zdjęcie osób w czerwonych T-shirt z napisem "Lubię ludzi".
Plakat "dzień wolontariusza".

wsparcie dla ukrainy

Rysunek przedstawia dłonie podtrzymujące serce w kolorach flagi ukraińskiej.

W 2022 roku zarejestrowanych osób posiadających obywatelstwo Ukraińskie w systemie pomocy społecznej było 1.422 osoby, w tym 619 dzieci.

Największym wyzwaniem było zapewnienie wsparcia i dostępu do świadczeń z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy.

Wysokość zrealizowanych ZADAŃ finansowanych 

DLA obywateli Ukrainy:


3 597 657Grafika "Pomoc obywatelom Ukrainy".

Pozostałe formy wsparcia

Grafika "pomoc Ukrainie - konto bankowe".
Grafika w języku ukraińskim.
Zdjęcie osób zebranych w sali.
Zdjęcie sztalugi z plakatem "Zbiórka".
Zdjęcie kolorach serduszek.
Zdjęcie kartonów z darami.
Zdjęcie dzieci w sali.
Zdjęcie dzieci w sali.
Plakat w języku ukraińskim.
Plakat "Kurs języka polskiego dla uchodźców".
Plakat "Kurs języka polskiego dla uchodźców" - w języku ukraińskim.
Plakat w języku ukrainskim.

W ramach Funduszu Pomocy dla Ukrainy zrealizowano wydatki na: posiłki dla dzieci i młodzieży, zasiłki celowe, zasiłki stałe, wypłatę jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy oraz pomoc psychologiczną i społeczną. Wpłynęły 773 wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W formie zasiłków celowych na opłacenie posiłków łącznie wsparciem objęto 114 rodzin, w tym 158 dzieci. Udzielono pomocy w formie świadczeń rodzinnych, wypłacono 386 zasiłków rodzinnych i 10 zasiłków pielęgnacyjnych. 

Uruchomiono dwa punkty pomocy dla obywateli Ukrainy oraz mieszkańców naszej gminy potrzebujących wsparcia. 

Oba punkty Punkt Pomocy Rzeczowej oraz "Posiłkownia" znajdowały do końca marca się przy urzędzie gminy.

Na miejscu udostępniono lodówkę, w której można było pozostawić gotowe do spożycia produkty i potrawy w celu pomocy obywatelom Ukrainy przybyłym do gminy Michałowice.

Plakat "Posiłkowania podziel się jedzeniem".
Zdjęcie przedstawia lodówkę z napisem POSIŁKOWNIA.
Plakat "Zbiórka dla Ukrainy".
Plakat "Pomoc dla Ukrainy"
Zdjęcie przedstawia kartony pełne ubrań.
Zdjęcie potykacza z hasłem ZBIÓRKA pod budynkiem Urzędu Gminy Michałowice.
Zdjęcie przedstawia potykacz z plakatem ustawiony przed budynkiem Urzędu Gminy Michałowice

4 kwietnia w nowym miejscu został otwarty punkt pomocy dla obywateli Ukrainy prowadzony przez mieszkańców naszej gminy, w którym dostępne są odzież, obuwie i inne artykuły tekstylne. Jego nowa lokalizacja jest w kompleksie handlowym "Stacja Reguły", przy przystankach kolejki WKD. Z punktu od kwietnia do września skorzystało 368 rodzin (832 osoby) a od września do grudnia 43 rodziny (95 osób).

Zdjęcie aut zaparkowanych przy torach.
Zdjęcie przedstawia wózek dziecięcy stojący przy witrynie sklepowej.
Zdjęcie kartonów zapakowanych do busa.
Zdjęciem osób w sali przy kartonach.
Zdjęcie przedstawia pakowanie kartonów do busa.
Punkt Zbiórki rzeczy - mapka.

12 marca Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi zachęcała mieszkańców do przyłączenia się do akcji krwiodawstwa pn. Solidarni z Ukrainą .

Plakat "Akcja krwiodawstwa".
Hasło "Twoja krew moje życie".
Zdjęcie osób pod autobusem przeznaczonym do pobierania krwi.
Zdjęcie wozu strażackiego.

Wielkie wsparcie dla obywateli Ukrainy płynęło w gminie Michałowice od pierwszych dni wojny. Jedną z jego form były zorganizowane 3 koncertów charytatywnych pt. „Solidarni z Ukrainą” połączonych z możliwością spędzenia czasu towarzysko i we wspólnocie.


Podczas cyklu koncertów charytatywnych „Solidarni z Ukrainą” można było też wesprzeć finansowo zbiórkę Polskiej Akcji Humanitarnej, która prowadzi szeroko zakrojone działania pomagając ofiarom wojny w Ukrainie. Do puszek zebrano 4.386,10 zł i 10 dolarów.


Licznie zgromadzona publiczność podczas występów w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice,  Dziennym Dniu Seniora w Komorowie oraz remizie OSP w Nowej Wsi wysłuchała utwory muzyki klasycznej, filmowej, etnicznej oraz tych, które już na stałe zapisały się w historii polskiej i ukraińskiej muzyki. 

Plakat "Koncert - solidarni z Ukrainą".
Zdjęcie przedstawia występ kobiet w strojach ludowych.
Zdjęcie śpiewającej kobiety w stroju ludowym.

Ukrainność, czyli opowiadanie o Ukrainie słowami Jarosława Iwaszkiewicza i Łarysy Petrwany Kosacz-Kwitki. 

Spektakl, który mieszkańcy gminy Michałowice zobaczyli 24 kwietnia, w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice powstał wiele lat temu, jeszcze przed agresją Rosji na Ukrainę. Jednak jego wybrzmienie jest teraz zupełnie inne niż w chwili, gdy narodził się pomysł. Inspiracją dla jego autorki, Magdaleny Warzechy były doświadczenia związane z poznawaniem Ukrainy, ukraińskich artystów i ukraińskiej literatury.

W trakcie blisko półtoragodzinnego spektaklu artyści poprowadzili publiczność przez ukraińską krainę w sposób wyjątkowo magiczny.

Plakat "Ukrainność. Widowisko poetycko-muzyczne".
Zdjęcie przedstawia występ muzyczny.
Zdjęcie przedstawia występ muzyczny.

zdrowie

Ochrona zdrowia to sektor, który często nie charakteryzuje się wysokimi wydatkami, ale pomimo tego, zakres realizowanych zadań pozostaje zróżnicowany. Podstawowe obowiązki gminy w tym zakresie zostały zawarte w ustawie o samorządzie gminnym, która wskazuje, iż zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, wśród których w szczególności uwzględnia się m.in. sprawy ochrony zdrowia. Jednakże szczegółowe kompetencje określają także inne akty prawne, w szczególności ustawy, które dotyczą przedsięwzięć związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii.

Podstawowym, corocznym przedsięwzięciem realizowanym przez gminę były zadania określone w ramach programów rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. W założeniach uwzględniały one tworzenie warunków przeciwdziałających problemom związanym z uzależnieniami i przemocą w rodzinie, a także działania na rzecz ograniczenia dostępności do alkoholu oraz profilaktykę uzależnień zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.

Łączne wydatki bieżące w ochronie zdrowia w 2022 r. wzrosły do ponad 880 tys. zł, w tym najwyższą kwotę wydatkowano w zakresie przedsięwzięć dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi (ponad 95%). Przykładem takiego działania były konsultacje społeczne trwające w okresie 3-13 marca 2022 r. dotyczące przesyłania uwag i opinii dotyczących projektu „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025.


Plakat "Konsultacje społeczne".
Plakat "Ustawa o zachowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi".

W Michałowicach podjęto realizację działań zmierzających do zapewnienia mieszkańcom dostępności do usług w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, w szczególności obejmujących umożliwienie dostępu do szczepień przeciw grypie oraz wprowadzono Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Michałowice na lata 2022-2024.

Plakat "Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie".

programy ochrony zdrowia

W 2022 r. kontynuowane były działania związane z realizacją gminnych programów ochrony zdrowia w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie. Możliwość bezpłatnego zaszczepienia została zapewniona dla wszystkich mieszkańców Gminy Michałowice, którzy urodzili się przed 1 stycznia 1963 r. Program był realizowany od 12 września do 16 grudnia 2022 r. W tym okresie z budżetu Gminy Michałowice sfinansowano szczepienia dla 399 osób. Świadczenie było realizowane w następujących podmiotach medycznych: 

PRZEBIEG Programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)

Zapisy do Programu na rok 2022 trwały od 9 maja do 30 maja 2022 roku dla dziewczynek i chłopców z roczników 2008 i 2009. Szczepienie przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) odpowiadającego m.in. za raka szyjki macicy, a także inne nowotwory żeńskich i męskich narządów płciowych, składa się z dwóch dawek. Pierwszą dawkę szczepionki podano przed wakacjami, drugą zrealizowano przed końcem roku. Program skierowany do mieszkańców gminy w wieku 13-14 lat. Integralnym elementem programu jest edukacja dziewczynek i chłopców oraz ich rodziców i opiekunów w zakresie profilaktyki nowotworów wywoływanych przez brodawczaka ludzkiego. W 2022 zaszczepiono łącznie 110 osób w tym pełnym schematem szczepień 107, co stanowi 30% zaszczepionych w stosunku do zakładanej liczby (171 dziewczynek i 185 chłopców).

Plakat "Zaszczep się przeciwko HPV".

Na rzecz ochrony zdrowia, w 2022 r. podjęte zostały również inne działania obejmujące współpracę z organizacjami pozarządowymi. Dzięki temu kontynuowano realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej