Karta Dużej rodziny

Karta Dużej Rodziny

Mieszkańcy posiadający ważną Kartę Mieszkańca Gminy Michałowice oraz Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny zawierającą numer identyfikacyjny Gminy Michałowice, tj. cyfry 1421042, mogą skorzystać z programu świadczeń na rzecz rodzin wielodzietnych Rodzina 3+ przyjętego Uchwałą Rady Gminy Michałowice numer X/131/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r.

Program obejmuje następujące świadczenia na rzecz rodziny:

Zasady działania programu

Od 1 lipca 2021 r. korzystanie z elektronicznej formy KDR jest możliwe tylko po zalogowaniu się w aplikacji mObywatel.

Prawo do posiadania Karty przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, wystarczy złożyć wniosek o jej wydanie w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Można to zrobić osobiście w urzędzie gminy lub za pośrednictwem ministerialnego portalu Emp@tia.

W Gminie Michałowice obsługę wniosków prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wnioski można składać osobiście w siedzibie GOPS Gminy Michałowice ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, Reguły w godzinach pracy Ośrodka.

784

Liczba rodzin,
których członkowie posiadają KDR

2 569

Liczba osób posiadających Kartę Dużej Rodziny


w tym:

55 osób posiada wyłącznie karty elektroniczne

2 514 osób posiada zarówno karty elektroniczne jak i tradycyjne

Uprawnienia

Dzięki Karcie Dużej Rodziny osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać z ustawowych zniżek m.in.

Tu honorujemy Karta Dużej Rodziny

MAPA PARTNERÓW Karty Dużej Rodziny - SPRAWDŹ!

MAPA PARTNERÓW Karty Dużej Rodziny