REALIZOWANE POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIE

Niniejsza część przedstawia podsumowanie najważniejszych zadań wykonywanych w 2022 r. przez Gminę Michałowice w związku z realizacją lokalnych polityk, programów i strategii.


Spośród wielu uchwał Rady Gminy stanowiących o kierunkach realizacji lokalnych polityk, programów i strategii, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na Strategię Zrównoważonego Rozwoju Gminy Michałowice do 2023 r., która jest dokumentem o charakterze strategicznym, wyznaczającym główne kierunki rozwoju Gminy - obecnie zmienianym w perspektywie na lata 2023-2030.


Istotna część zadań Wójta w 2022 r. związana była z realizacją i wdrożeniem działań zaplanowanych w licznych dokumentach o charakterze programowym i strategicznym, w tym programom dedykowanym konkretnym zadaniom własnym.

30


dokumentów i programów strategicznych Gminy było realizowanych w 2022 r., 

w tym:

6

z obszaru

ochrony środowiska

13

z obszaru

pomocy społecznej

1

z obszaru

gospodarki mieszkaniowej

2

z obszaru 

ładu przestrzennego

4

o charakterze

ogólnym

1

z obszaru 

rewitalizacji

1

z obszaru gospodarki komunalnej

2

z obszaru

ochrony zdrowia
programy o charakterze ogólnym

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY MICHAŁOWICE DO 2023 roku

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XIII/142/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 lutego 2016 r.

Cel: 

Strategia została opracowana w celu usystematyzowania przewidywanych kierunków działań, aby stanowiły one ciąg logiczny i były odpowiednio wkomponowane w nakreśloną wizję rozwoju. Niniejszy dokument, poprzez powiązanie bezpośrednio z Budżetem Gminy oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jest jednym z ważniejszych instrumentów działania władz samorządowych. Poszczególne zapisy Strategii są odzwierciedleniem aktualnych potrzeb gminy oraz wskazują kierunek działań lokalnych w ujęciu długofalowym. Kluczowym elementem Strategii rozwoju jest wizja, która określa docelowy obraz gminy w przyszłości:

"Zapewnienie jak najlepszego środowiska życia mieszkańcom oraz warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych zgodnie z zasadami: zrównoważonego rozwoju, racjonalnego gospodarowania i partycypacji społecznej. Umacnianie konkurencyjności i rangi Gminy Michałowice w otoczeniu aktywnych, przedsiębiorczych i wykształconych mieszkańców oraz sąsiedztwo Warszawy."

Realizacja w 2022 r.: 

31 maja 2022 r. przystąpiono do opracowania strategii na lata 2023-2030.

Nowa strategia rozwoju dla Gminy Michałowice

W ramach prac nad strategią opracowano analizę i diagnozę stanu zastanego gminy (tutaj). 

Formalnie proces został rozpoczęty uchwałą Nr XLIII/472/2022 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Michałowice na lata 2023-2030 oraz określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii. 

W 2023 r. planowane są intensywne prace warsztatowe oraz konsultacje dotyczące nowego opracowania.

Nowa strategia rozwoju Gminy Michałowice.

Strategia rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku

W 2022 r. wystartowały prace nad dokumentem wskazującym jasny, ambitny kierunek dla metropolii warszawskiej. Samorządowcy przedstawili wizję oraz plan tworzenia polityki rozwoju i współpracy na najbliższe lata. Wypracowana dotychczas wizja rozwoju to 

Metropolia warszawska 2040, to metropolitalna wspólnota samorządowa łącząca i wzmacniająca różnorodność potencjałów poszczególnych JST, która dzięki efektywnej współpracy stworzyła perspektywiczny i konkurencyjny w skali europejskiej obszar dynamicznego rozwoju. 

W pracach uczestniczą przedstawiciele Gminy Michałowice.

Strategia rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku - zdjęcie uczestników konferencji.

Program współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXXVII/403/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 listopada 2021 r.

Cel: 

Nadrzędnym celem Programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Michałowice i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, służącego diagnozowaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu aktywności społeczności lokalnych. Program obejmuje wsparcie w takich obszarach jak: sport; ochrona zdrowia; wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym; pomoc społeczna, promocja i organizacja wolontariatu; kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; bezpieczeństwo publiczne; wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym; wspieranie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.

Realizacja w 2022 r.: 

Przykłady realizacji Programu Współpracy Gminy Michałowice z Organizacjami Pozarządowymi w 2022 r. zawarto w sprawozdaniu ze współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz na podstronie niniejszego raportu  Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Łącznie w 2022 r. przekazano na podstawie umów z zakresu: 

Wieloletni PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MICHAŁOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021-2024

Podstawa prawna: 

Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXV/300/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 listopada 2020 r. 

Cel: 

Głównym celem Programu jest integracja i aktywizacja społeczności lokalnej. Program ma na celu zwiększenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych, poszukiwanie partnerów społecznych chętnych do współpracy, umocnienie lokalnych działań, wspieranie działalności organizacji pozarządowych.

Realizacja w 2022 r.:  

Szczegółowo realizację współpracy organizacjami pozarządowymi zawarto w dokumencie sprawozdania, a zrealizowane dotacje zaprezentowano tutaj.

STRATEGIA PROMOCJI GMINY MICHAŁOWICE

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXIV/271/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 maja 2017 r. 

Cel: 

Niniejsza strategia ma na celu wspieranie rozwoju Gminy Michałowice, a tym samym poprawę jakości życia mieszkańców, zainteresowanie turystyką wewnętrzną oraz pobudzenie aktywności społecznej.

Realizacja w 2022 r.:  

W ramach niniejszej Strategii w 2022 r. organizowano wydarzenia promocyjno-kulturalne, wydarzenia promocyjno-sportowe oraz realizowano Politykę Informacyjną Gminy.  Więcej informacji dotyczących promocji Gminy w 2022 r. zawarto na podstronach raportu Działalność sportowa oraz Działalność kulturalna.

programy z obszaru pomocy społecznej

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MICHAŁOWICE NA LATA 2021-2026

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXXVII/405/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 listopada 2021 r. 

Cel: 

Niniejszy dokument strategiczny ukazuje najważniejsze problemy społeczne występujące w Gminie Michałowice, takie jak bezrobocie, niepełnosprawność, uzależnienia, ubóstwo, bezdomność, przemoc w rodzinie, przestępczość. 

Realizacja 2022 r. 

w ramach strategii kontynuowane i podejmowane są działania pomocowe oraz programy osłonowe więcej w dziale Sprawy społeczne oraz zdrowie.

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2020-2022 

 

Podstawa prawna:

Uchwała nr XXIII/273/2020 Rady Gminy Michałowice  z dnia 16 września 2020 r. 


Cel: 

Nadrzędnym celem programu jest stworzenie spójnego systemu wsparcia rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice, które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Realizacja 2022 r. 

W ramach programu prowadzono m.in. Placówkę Wsparcia Dziennego, Klub mam, warsztaty edukacyjne dla rodziców oraz podnoszono kwalifikacje asystenta rodziny.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2021-2024

Podstawa prawna: 

Uchwała nr XXXVII/404/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 listopada 2021 r. 

Cel: 

Niniejszy dokument ma na celu przede wszystkim zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy dla osób uwikłanych w przemoc oraz wypracowanie w mieszkańcach wrażliwości społecznej wobec zjawiska przemocy w rodzinie.

Realizacja w 2022 r.: 

W ramach Programu prowadzono działalność informacyjną poprzez upowszechnienie wiedzy z zakresu przeciwdziałania przemocy, realizowano konsultacje psychologiczne.

WIELOLETNI PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I DOMU” NA LATA 2019-2023 

Podstawa prawna: 

Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 grudnia 2018 r. 

Cel: 

Celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje udzielenie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Realizacja 2022 r. 

Prowadzono wsparcie w zakresie dożywiania dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, spełniających kryterium dochodowe. Z tej formy wsparcia skorzystało 28 osób.

GMINNY PROGRAM DLA RODZIN WIELODZIETNYCH RODZINA 3+ NA LATA 2019-2022 

Podstawa prawna: 

Uchwała nr X/131/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019 r. 

Cel: 

Program ma na celu wspieranie rodzin wielodzietnych, zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych oraz promowanie modelu rodziny wielodzietnej i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku w otoczeniu.

Realizacja w 2022 r.:  

Na mocy podjętej Uchwały wprowadzono w życie dwa świadczenia, tj. świadczenie na dojazdy dla dziecka uczącego się w szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej w systemie dziennym oraz jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia trzeciego i kolejnego dziecka. 

Program Gmina Przyjazna Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora — edycja Gminy Michałowice

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXXIV/431/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 lipca 2018 r. 

Cel: 

Program ma na celu wsparcie seniorów z Gminy Michałowice. Posiadanie Karty umożliwia korzystanie ze zniżek w rozmaitych punktach, instytucjach i ośrodkach zdrowia, tam, gdzie są one honorowane.

Realizacja w 2022 r.:  

Wydano 45 kart (dystrybucja magazynu Głos seniora; koszt 3.500 zł). Więcej szczegółów na ten temat przedstawiono na dedykowanej podstronie niniejszego raportu Karta Seniora.

MICHAŁOWICKI PROGRAM DEINSTYTUCJONALIZACJI SYSTEMU WSPARCIA OSÓB NIESAMODZIELNYCH 

Podstawa prawna:  

Uchwała nr XXVIII/322/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 stycznia 2021 r. 

Cel: 

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych w lokalnej społeczności. Niniejszy projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.  

Realizacja w 2022 r.: 

Zakończono w maju 2022 r. Na realizację Programu przeznaczono środki w łącznej wysokości 430.627,75 zł.

PROGRAM polityki senioralnej gminy MICHAŁOWICE NA LATA 2021-2024

Podstawa prawna:  

Uchwała nr XXV/303/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 listopada 2020 r. 

Cel:  

Głównym celem programu jest zapewnienie optymalnych warunków dla aktywności seniorów i ich opiekunów. Zgodnie z założeniami Programu, przewiduje się podejmowanie działań w następujących obszarach: zdrowie, sport i rekreacja, kultura, edukacja, ekologia, mieszkalnictwo i transport. Dla wskazanych obszarów określono cele operacyjne oraz kierunki działań. 

Realizacja w 2022 r.: 

Elementami realizacji programu były m. in. Dzienny Dom Senior +, mieszkania chronione, programy osłonowe, w tym Złota Rączka, oraz obniżenie kosztów mieszkaniowych i wolontariat. Z budżetu GOPS wydatkowano 893.601 zł. Ponadto w ramach realizacji programu prowadzono m. in. profilaktykę zdrowotną, edukację, realizowano działania związane z ochroną środowiska, kultury oraz promocji. Z budżetu Gminy wydatkowano 239.083 zł. 

Program Osłonowy "Złota Rączka".

Program Osłonowy "Złota Rączka"

Podstawa prawna:  

Uchwała nr XLIII/469/2022 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 maja 2022 r. 

Cel:  

Złota Rączka dla Seniora to program osłonowy gminy Michałowice na lata 2022-2024 zapewniający nieodpłatną pomoc Seniorom 60+ w drobnych, domowych naprawach i pracach na zamieszkiwanej posesji, których nie są w stanie samodzielnie zrealizować z uwagi na wiek i stan zdrowia.

Realizacja w 2022 r.: 

Program został uruchomiony 1 września 2022 r, a pierwsze zgłoszenie wpłynęło 19 października. 

W okresie od 19 października do 31 grudnia 2022 r. zostało zrealizowanych łącznie 9 zgłoszeń: 7 dotyczyło drobnych napraw w domu (mocowanie do ścian, wymiana żarówek/lampy na wysokości, wymiana zamka w drzwiach, wieszanie firanek, natomiast pozostałe 2 dotyczyły odśnieżenia posesji od wejścia domu do furtki. Przy 4 zgłoszeniach konieczne było wykonanie zakupów przez „złotą rączkę”. Łącznie na realizację wszystkich prac poświęcono 26,5 godziny (średnio na 1 zgłoszenie przypada 2,5 godziny). 

Wydatkowano łącznie 2.358,50 zł.

Korpus Wsparcia Seniorów

Podstawa prawna:  

Uchwała nr XLI/452/2022 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 marca 2022 r. 

Cel:  

Celem programu jest wsparcie finansowe gmin w zakresie zapewnienia usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz realizacja usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Realizacja w 2022 r.: 

Wydatkowano łącznie 31.307,50 zł.

GMINNY PROGRAM osłonowy, pozwalający na obniżenie zobowiązań związanych z kosztami mieszkaniowymi na lata 2021-2024

Podstawa prawna: 

Uchwała nr XXXI/353/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu osłonowego, pozwalającego na obniżenie zobowiązań związanych z kosztami mieszkaniowymi na lata 2021-2024".

Cel: 

Celem programu jest wsparcie mieszkańców, dla których ponoszenie kosztów mieszkaniowych stanowi nadmierne obciążenie ze względu na sytuację życiową lub dochodową.

Realizacja w 2022 r.: 

 Na program wydatkowano 45.750,00 zł.

GMINNY PROGRAM OSŁONOWY UMOŻLIWIAJĄCY PRZYŁĄCZENIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr X/130/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r. 

Cel: 

Poprawa warunków życia poprzez wsparcie mieszkańców gminy o najniższych dochodach, którzy nie są w stanie samodzielnie ponieść kosztów przyłączenia budynków mieszkalnych do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Michałowice.

Realizacja w 2022 r.: 

Wydatkowano środki w wysokości 143.774,63  zł. 

Lokalny Program Osłonowy ,,Gmina Bez Smogu"

LOKALNY PROGRAM OSŁONOWY "GMINA BEZ SMOGU" 

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXV/311/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 listopada 2020 r. 

Cel: 

Lokalny Program Osłonowy jest programem wsparcia finansowego (dopłaty do kosztów ogrzewania) dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy, którzy w związku z trwałą zmianą systemu ogrzewania z wysokoemisyjnego (węglowego) na niskoemisyjny ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu. 

Realizacja w 2022 r.: 

Wypłacano zasiłki celowe, co ujęto w sprawozdaniu z działalności GOPS. Na realizację programu wydatkowano 34.853,00 zł. Więcej na stronie: LINK

programy z obszaru ochrony zdrowia

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz  przeciwdziałania narkomanii na lata 2022- 2025

Podstawa prawna: 

Uchwała nr XLI/453/2022 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 marca 2022 r. 

Cel:  

Dokument obejmuje działania profilaktyczne oraz zmierzające do minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych, które są skutkiem nadużywania alkoholu.

Realizacja w 2022 r.: 

W ramach niniejszego Programu zrealizowano szereg działań, m.in.:

Na realizację Programu w 2022 r. przeznaczono środki w wysokości 31.480 zł (przeciwdziałanie narkomanii) i 626.611,28 zł (problemy alkoholowe). 

Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Michałowicach na lata 2022-2024

Podstawa prawna: 

Uchwała nr XLI/451/2022 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 marca 2022 r. 

Cel:  

Celem jest uzyskanie nie mniejszego niż 50% poziomu zaszczepienia pełnym schematem szczepienia przeciwko HPV w populacji dziewcząt i chłopców w  wieku 13-14 lat, mieszkańców Gminy Michałowice.

Realizacja w 2022 r.: 

Do Programu na rok 2022 z roczników 2008 i 2009 zgłosiło się łącznie 114 osób, a po weryfikacji zgłoszeń Programem zostało objęte 110 osób.

Na realizację Programu w 2022 r. przeznaczono środki w wysokości 107.791,94 zł. 

programy z obszaru ochrony środowiska

Program ochrony środowiska dla Gminy Michałowice na lata 2022-2027

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XLVII/498/2022 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 września 2022 r. 

Cel: 

Program, będący podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ekologicznej, ma na celu poprawę stanu środowiska oraz zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi. Podejmowane zadania mają zapewnić skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją.

Program ochrony środowiska dla Gminy Michałowice.

Realizacja w 2022 r.:  

Przyjęto do realizacji nowy Program. Na początku roku, do 28 lutego przeprowadzono konsultacje społeczne dla Programu. 

Gmina publikuje raz na dwa lata raport dotyczący ochrony środowiska i powietrza.
Za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 września 2021 r. znajduje się w Raporcie z działań w zakresie ochrony powietrza w Gminie Michałowice.

Lokalny Program Piecowy.

Lokalny Program Piecowy

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXVIII/323/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 stycznia 2021 r.

Cel: 

Lokalny Program Piecowy stanowi kontynuację dotychczasowych działań gminy Michałowice  w zakresie wymiany pieców węglowych, przyjmując jednocześnie atrakcyjniejszą formę udzielenia pomocy w postaci dotacji nie zaś, jak miało to miejsce w poprzednim programie, refundacji. Program daje jednocześnie szansę wymiany ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych, tj. piec gazowy (na gaz płynny) lub piec elektryczny w nieruchomościach, w których nie ma sieci gazowniczej w ulicy. Mieszkańcy Gminy mogą liczyć na dotację w wysokości do 7.000 zł jednak nie więcej niż 100% poniesionych kosztów zakupu pieca gazowego lub elektrycznego.

Realizacja w 2022 r.: 

Lokalny Program Piecowy został uruchomiony w 2018 r. Natomiast w 2019 roku opracowano Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE), którego jednym z celów była wymiana 41 pieców (tzw. "kopciuchów") rocznie przez 7 lat, tj. łącznie 287 pieców. Różnymi metodami osiągnięto ten wynik nie w 7, a w 5 lat. 

Rok 2022 zamknięto 288 wymianami, tym samym o 1 sztukę przekraczając założenia planu 2 lata przed założonym terminem. W 2022 r. dokonano 46 wymian pieców węglowych.

Na realizację programu wydatkowano 309.073,94 zł.

Szczegółowe informacje odnośnie Programu dostępne są na stronie: LINK.

Lokalny Program Piecowy

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 


Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXXII/357/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 maja 2021 r. 

Cel: 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Michałowice to dokument strategiczny, opisujący kierunki do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, tj. cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a także podniesienie efektywności energetycznej oraz poprawy postaw konsumpcyjnych użytkowników energii. Dokument wskazuje uzasadnienie realizacji projektów gminy ubiegających się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.  

Realizacja w 2022 r.: 

Działania w ramach planu objęły termomodernizację Szkoły w Michałowicach oraz Przedszkola w Regułach, organizację Eko Pikników, przebudowę ul. Parkowej oraz budowę parkingu Parkuj i Jedź przy ul. Ceglanej w Komorowie.

Grafika przedstawia logo Programu Wodołapacz - beczkę, chmurkę z deszczem oraz konewkę i roślinkę w doniczce

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXI/254/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych w ramach programu "Wodołapacz"

Cel: 

"Wodołapacz" to program dotacji do zakupu przydomowych prostych instalacji retencyjnych. Mieszkańcy gminy mogą liczyć na dotację w wysokości do 900 zł brutto, jednakże nie więcej niż 100% poniesionych kosztów zakupu prostego systemu pozyskania deszczówki. Dotacja udzielana jest wyłącznie na zakup do 6 elementów (maksymalnie po dwa każdego rodzaju) systemu deszczowego obejmującego:

Realizacja w 2022 r.:

517 mieszkańców zbiera deszczówkę dzięki gminnej dotacji, dbając tym samym zarówno o środowisko naturalne (deszczówka jest przyjazna dla środowiska – nie zawiera chloru; mniejsze zużycie wody), jak i domowy budżet (darmowe źródło wody). W 2022 r. z dotacji do „Wodołapacza” skorzystało 136 mieszkańców. Łączne wydatki wyniosły 111.516,88 zł.

Od początku realizacji programu:

Grafika przedstawia Logo Strategii Elektromobilności - kontury samochodu narysowanego z fragmentu kabla na niebieskim tle

Podstawa prawna: 

Uchwała Rady Gminy Michałowice nr XXIII/264/2020 z dnia 16 września 2020 r.

Cel: 

Celem niniejszej strategii jest realizacja projektów z zakresu poprawy infrastruktury służącej rozwojowi niskoemisyjnych form transportu.

Realizacja w 2022 r.: 

Najważniejsze zadania w ramach programu to wykonanie:

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY MICHAŁOWICE  

Podstawa prawna: 

Uchwała Rady Gminy Michałowice nr VIII/66/2011 z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Michałowice. 16 czerwca 2015 r. podjęto Uchwałę Nr VIII/55/2015 zmieniającą niektóre zasady udzielania dotacji.

Cel: 

Opracowanie reguluje zasady udzielania dotacji celowej na realizację przedsięwzięć związanych z wymianą lub likwidacją i utylizacją pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Michałowice. Ma to przyczynić się do ograniczenia liczby obiektów zagrażających mieszkańcom i otoczeniu — z opracowanej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wynika, że na terenie Gminy Michałowice znajduje się przeszło 500 obiektów pokrytych eternitem. 

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST.

Realizacja w 2022 r.: 

Realizowano kampanię promocyjną na rzecz skorzystania z programu dotacyjnego. Przyjęto 8 wniosków i usunięto 1.467 m2 azbestu. Kwota dotacji wyniosła 30.575 zł. Od 2018 r. zostało usuniętych ponad 13 tys. m2 eternitu.

programy z obszaru ŁADU PRZESTRZENNEGO

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MICHAŁOWICE

Podstawa prawna: 

Studium zostało przyjęte na podstawie Uchwały nr V/26/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2011 r.

Cel: 

Niniejszy dokument określa politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego – wyznacza tereny zabudowy wraz z jej funkcją, tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej czy tereny zieleni, a także ustala lokalizację centrów lokalnych, przestrzeni publicznych oraz proponowanych nowych połączeń drogowych. Ustalenia studium są wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, natomiast decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie muszą być zgodne ze Studium. M.in. z tego względu Studium jest już w niektórych miejscach nieaktualne.

W 2022 r. do Urzędu wpłynął jeden wniosek o zmianę Studium.

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MICHAŁOWICE

Kliknij w mapę, by zobaczyć ją w większej rozdzielczości.

PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI NA LATA 2021-2023

Podstawa prawna: 

Zarządzenie Nr 345/2020 Wójta Gminy Michałowice z dnia 29 grudnia 2020 r. 

Cel: 

Plan służy zestawieniu powierzchni nieruchomości zasobu oraz nieruchomości gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste, obejmuje program zagospodarowania nieruchomości zasobu oraz przedstawienia prognozy dotyczące:

Realizacja w 2022 r.

W ramach Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2021-2023 zostało zawartych:

programy z obszaru rewitalizacji

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY MICHAŁOWICE NA LATA 2016-2023 

Podstawa prawna: 

Uchwała nr XXI/258/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 lutego 2017 r. 

Cel: 

Program rewitalizacji to program odnowy, mający na celu prowadzenie różnorodnych przedsięwzięć, które spowodują ożywienie tych części gminy, w których dzisiaj skupiają się niekorzystne zjawiska społeczne, gospodarcze, przestrzenne. Program koncentruje się na dwóch zasadniczych elementach: pierwszy dotyczy opracowania diagnozy sytuacji w gminie, wskazania obszarów kryzysowych, które są zdegradowane i które mają największe potrzeby odnowy w aspektach społecznych  i gospodarczych. Drugi element to określenie zakresu realizacji programu, który zawierać będzie projekty działań i inwestycji planowanych do realizacji przez różne podmioty i instytucje (urząd gminy, organizacje pozarządowe, sektor prywatny). 

W ramach Programu Rewitalizacji do mieszkańców obszarów kierowane są działania społeczne, które będą pomocne dla osób wymagających wsparcia, a jednocześnie wzmocnią aktywność społeczności lokalnej. Poza wyżej wymienionymi działaniami równocześnie są prowadzone projekty infrastrukturalne i gospodarcze, które wspierać będą lokalną przedsiębiorczość oraz projekty porządkujące przestrzeń wspólną w zakresie odnowy budynków, tworzenia skwerów, obszarów rekreacji. Działania te stanowić będą kwintesencję Programu Rewitalizacji.

Realizacja w 2022 r.: 

Przystąpiono do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Michałowice na lata 2022-2030 (uchwała nr XL/440/2022 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 lutego 2022 r.).

Konsultacje trwały od 3 sierpnia do 16 września 2022 r. (raport).

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY MICHAŁOWICE.

programy z obszaru gospodarki mieszkaniowej i komunalnej

Wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Michałowice w latach 2019-2023

Podstawa prawna:  

Uchwała nr XXXIII/369/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 czerwca 2021 r. 

Cel: 

Program ma na celu tworzenie warunków, które zapewnią mieszkańcom zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Podejmowane działania pozwalają utrzymać w należytym stanie technicznym zasób mieszkaniowy Gminy Michałowice, przede wszystkim poprzez realizację planu remontów i modernizacji.

Realizacja w 2022 r.

Program jest na bieżąco aktualizowany w sprawie zmian w zasobie mieszkaniowym Gminy przez Referat Gospodarki Komunalnej i w sprawie remontów przez Referat Inwestycji i Remontów. Na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej w 2022 r. wydatkowano 1.600.198,14 zł.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY MICHAŁOWICE  

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XLIII/475/2022 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XLI/448/2022 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 marca 2022 r. 

Cel: 

Zabezpieczenie opieki bezdomnym zwierzętom, zapewnienie opieki weterynaryjnej, dokarmianie, współfinansowanie sterylizacji i kastracji psów i kotów.

Realizacja w 2022 r.