Inwestycje 

Wartość zrealizowanych wydatków majątkowych w 2022 r.

76 818 065
+51,65%
do roku 2021

Główne kierunki inwestycyjne Gminy Michałowice w 2022 r.

Główne kierunki inwestycyjne Gminy Michałowice - wykres kołowy.

Poziom wykonania wydatków majątkowych w Gminie Michałowice wyraźnie wskazuje jej priorytetowe kierunki rozwoju. Spośród wszystkich wydatków inwestycyjnych ponad 43% w 2022 r. przeznaczono na realizację przedsięwzięć w obszarze transportu i łączności (blisko 33,2 mln zł). W porównaniu do 2021 r. wydatki na inwestycje drogowe zwiększyły swój udział w strukturze wydatków inwestycyjnych niemal równo o 50%. Ubiegły rok był kolejnym z rzędu, w którym wyraźnie wzrosła wartość wydatków na poprawę infrastruktury drogowej. Znaczny udział w strukturze wydatków inwestycyjnych miały ponownie wydatki w ramach oświaty i wychowania. Inwestycje w kwocie blisko 24,5 mln zł stanowiły niemal 32% wszystkich wydatków majątkowych. Poniżej przedstawiono wykaz zadań zrealizowanych w 2022 r. w ww. obszarach, a także kluczowych przedsięwzięć w pozostałych obszarach z uwzględnieniem wykonanych kwot. Szczegółowa informacja opisowa dotycząca realizacji wskazanych zadań została zawarta również w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu za 2022 r.

INWESTYCJE DROGOWE

Zdjęcie przedstawia znaki drogowe ustawione na jezdni.

ul. okrężna

Przebudowa jezdni ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie w zakresie modernizacji 577 metrowego odcinka drogi o nawierzchni asfaltowej, od. ul. Kraszewskiego do ul. Norwida. Zakres robót obejmował m.in. budowę odwodnienia (kanalizacji deszczowej), wykonanie skrzyżowań z ulicami bocznymi, wykonanie indywidualnych zjazdów oraz kanału technologicznego i zatoki postojowej do parkowania równoległego.


Wartość inwestycji: 2.791.748,36 zł brutto

Zdjęcie ulicy Parkowej - ujęcie z góry.

ul. Parkowa

Rozbudowa ul. Parkowej w Opaczy Małej, Michałowicach Wsi i Michałowicach Osiedlu na odcinku od ul. Klonowej do ul. Borowskiego. 

Zakres robót obejmował m.in


Wartość inwestycji: 3.913.869,30 zł brutto

Zdjęcie drogi o nawierzchni asfaltowej

ul. Wspólnoty Wiejskiej 

Budowa drogi ul. Wspólnoty Wiejskiej wraz z odwodnieniem w Sokołowie to inwestycja wieloletnia. Zadania podjęte w roku 2022 obejmowały modernizację 388,0 mb drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikiem, miejscami parkingowymi, zjazdami z kostki betonowej, odwodnieniem (kanalizacją deszczową) i zamianą rowu R-10 na rurociąg.


Wartość inwestycji: 2.249.938,00 zł brutto

Zdjęcie drogi z kostki brukowej.

ul. Przytorowa

W trakcie prac rozbudowy ul. Przytorowej w Regułach wraz z budową kanalizacji deszczowej wykonano 297,9 mb drogi o nawierzchni z kostki brukowej wraz z chodnikiem, zjazdami, odwodnieniem (kanalizacją deszczową) i kanałem technologicznym.


Wartość inwestycji: 1.505.145,00 zł brutto

Zdjęcie progu zwalniającego na jezdni.
Zdjęcie ławeczki kosza na śmieci.

ul. Kolejowa

"Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Budowa parkingu w Komorowie przy ul. Kolejowej” – termin realizacji 31.03.2023 r. 

Gmina otrzymała dofinansowanie na ten projekt w wysokości – ponad 1.200.000 zł, natomiast pozostała kwota została pokryta ze środków własnych budżetu gminy.

Przebudowa ulicy Kolejowej objęła:
Dodatkowo wzdłuż ulicy urządzono skwer zieleni, z nowymi nasadzeniami oraz ławkami.

Powstała także wiata ze stojakami dla rowerów oraz stacja ładowania samochodów i rowerów elektrycznych.


Wartość inwestycji: 3.050.405,42 zł brutto

INWESTYCJE WODOCIĄGOWE, KANALIZACYJNE i odwodnieniowe

Zdjęcie przedstawia poidełko wody pitnej w postaci zdroju postumentowego.

poidełka na terenie gminy

Na terenie gminy Michałowice zaprojektowano i wybudowano 7 szt. poidełek wody pitnej w postaci zdroju postumentowego ze stali nierdzewnej z systemem przepłukiwania tj.:


Koszt całego przedsięwzięcia: 463.280,20 zł

Wykonawca: Inżynieria Sanitarna Jakub Hanausek

MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W PĘCICACH

W  lipcu 2022 r. w systemie dwuletnim podpisano umowę dot.  modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Pęcicach (SUW) z terminem zakończenia robót  31.03.2023 r.  Prowadzone na SUW prace polegały na rozbudowie ciągu technologicznego o nowy aerator przeznaczony do napowietrzania wody podziemnej, ujmowanej ze studni głębinowych oraz o drugi zespół filtrów, mający na celu redukcję żelaza i manganu z wody surowej. Wymienione zostały dotychczasowe przewody technologiczne na stal nierdzewną wraz z armaturą na instalacji. Dodatkowo stacja została wyposażona w nowoczesne urządzenia tj. lampę UV, która na bieżąco promieniami ultrafioletowymi odkaża wodę uzdatnioną wprowadzaną bezpośrednio do sieci wodociągowej. Na SUW został zamontowany nowoczesny chlorator, który ma za zadanie dodatkowo zdezynfekować wodę w przypadkach awarii i prac montażowych na sieci wodociągowej. Na potrzeby nadzoru, obsługi i ciągłego monitorowania całego procesu ciągu technologicznego SUW oraz dostawy wody pitnej dla mieszkańców Sokołowa, Suchego Lasu, Pęcic i Pęcic Małych, zainstalowany został elektroniczny i wizualny system sterowania. 


Koszt całego przedsięwzięcia: 2.602.532,70 zł

Wykonawca: SW-TEAM Wojciech Słomka

Zdjęcie urządzeń w STACJI UZDATNIANIA WODY W PĘCICACH
Zdjęcie ekranu do monitoringu pracy urządzeń w STACJI UZDATNIANIA WODY W PĘCICACH
Zdjęcie czerwonych zbiorników w STACJI UZDATNIANIA WODY W PĘCICACH.

NOWA SIEĆ WODOCIĄGOWA ORAZ SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY

W końcówce 2022 r. zakończono budowę sieci wodociągowej w ul. Gwiaździstej w Nowej Wsi i w ulicy dojazdowej do ul. Głównej w Granicy oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej:

Wybudowane sieci umożliwią poprawę warunków bytowych mieszkańców zamieszkujących przy ww. ulicach.


Całkowita wartość robót budowlanych: 992.376,72 zł

Wykonawcy: WOD-KAN Więckowski i Milewski sp. j. oraz Zakład Instalacyjny i Remontowo-Budowlany Roman Zwierzchowski

inwestycje oświatowe

szkoła w Michałowicach

1) Sala gimnastyczna w szkole w Michałowicach

W listopadzie 2022 r. zakończono realizację inwestycji pn. „Przebudowa wraz z rozbudową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej  w Michałowicach”. 


Zakres prac obejmował m.in.:


Powstała sala gimnastyczna o powierzchni 865 m2 , dzielona podwieszanymi kotarami akustycznymi na trzy pola do niezależnie prowadzonych zajęć. W posadzce sali wykonano gniazda do osadzania słupków do gry w siatkówkę i piłkę ręczną, a pod stropem, na dźwigarach konstrukcji, zamontowano opuszczane automatycznie kosze z tablicami. Salę wyposażono w tablicę świetlną z wynikami. 

Na podłodze sportowej powierzchniowo - sprężystej, wykończonej wykładziną sportową,  zaaranżowano przestrzenie do gier w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną i badmintona. 


Wartość robót budowlanych: 8.387.081,71 zł brutto

Wykonawca: Arbud Investment Sp. z o.o.

Zdjęcie budynku hali sportowej.
Zdjęcie przedstawia salę gimnastyczną.
Zdjęcie sali gimnastycznej.
Zdjęcie młodzieży na sali gimnastycznej.
Zdjęcie witryn w sami gimnastycznej.
Zdjęcie przedstawia hol budynku.
Zdjęcie szafek w szatni.
Zdjęcie przedstawia łazienke.

2) Termomodernizacja szkoły w Michałowicach 


W sierpniu 2022 r. zakończono realizację inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja w budynku Szkoły Podstawowej zlokalizowanej m. Michałowice położonej przy ul. Szkolnej 15”.

Zakres prac obejmował ocieplenie obiektu w częściach od A do E, remont dachu w częściach od A (częściowo) do D, remont elewacji część A,D,E, remont schodów wejściowych oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz budowę źródła ciepła w oparciu o absorpcyjne pompy ciepła gazowe i kotły kondensacyjne wraz z niezbędną przebudową instalacji gazowej oraz robotami towarzyszącymi . 

Zakres prac ogólnobudowlanych obejmował ocieplenie elewacji, ocieplenie stropodachu, remont elewacji, remont stropodachu, wymianę okien, wymianę drzwi, wymianę pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, remont kominów, gzymsów oraz schodów, wejścia głównego i pochylni.

Zakres prac instalacji elektrycznych obejmował wykonanie instalacji zasilania odbiorników technologicznych, instalacji odgromowej, instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych, instalacji fotowoltaicznej, rozdzielnic i tablic PV po stronie części AC i DC oraz wymianę instalacji niskoprądowej.

Zakres prac instalacji sanitarnych obejmował montaż zespołu gazowych powietrznych pomp ciepła i kotłów kondensacyjnych zlokalizowanych na zewnątrz budynku, budowę instalacji c.o., instalacji wody zimnej oraz c.w.u., montaż grzejników, montaż pojemnościowych podgrzewaczy wody oraz wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej.


Wartość robót budowlanych: 6.083.785,79 zł brutto

Wykonawca: Arbud Investment Sp. z o.o.

Zdjęcie budynku szkoły.
Zdjęcie białego budynku.
Zdjęcie przedstawia dach budynku i zainstalowane na nim urządzenie.
Zdjęcie budynku szkoły w Michałowicach.
Zdjęcie budynku szkoły w Michałowicach.
Zdjęcie wejścia do budynku szkoły w Michałowicach.

3) Modernizacja szkoły w Michałowicach


W okresie przerwy wakacyjnej w 2022 r. wykonano  roboty budowlane polegające na przebudowie części pomieszczeń szkoły wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania z funkcji pomieszczeń dydaktycznych na potrzeby zaplecza kuchennego i jadalni w szkole podstawowej w Michałowicach. Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie m.in. poniższych robót:


Wartość robót budowlanych: 841.065,96 zł

Wykonawca: ER-KA Renata Kowalska

Projekty na kuchnie w szkole i przedszkolu w nowej wsi

1) W sierpniu 2022 r. uzyskano wielobranżową dokumentację projektową na modernizację istniejącej kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi.


Projekt zakłada m.in.:


Wykonanie robót budowlanych przewidziane jest na lipiec-sierpień 2023 r.


Wartość dokumentacji projektowej: 53.800,00 zł brutto

Wykonawca: G&G Projekt Piotr Golc2) Również w sierpniu 2022 r. uzyskano wielobranżową dokumentację na modernizację kuchni w Przedszkolu w Nowej Wsi.


Projekt zakłada m.in.:


Wykonanie robót budowlanych przewidziane jest na lipiec-sierpień 2023 r.


Wartość dokumentacji projektowej: 32.595,00 zł brutto

Wykonawca: MAGUS Małgorzata Sujak

Koncepcja szkoły w regułach

W październiku 2022 r. uzyskano Program Funkcjonalno – Użytkowy (koncepcję) szkoły podstawowej na dz. nr ew. 628/6, 628/5, 628/9, 628/12 w Regułach.

Zgodnie z koncepcją szkoła budowana będzie w dwóch etapach:


W roku 2023 planowane jest rozpoczęcie prac projektowych dla zadania budżetowego: „Budowa kompleksu edukacyjnego w Regułach II Etap”. 


Wartość PFU: 29.520,00 zł brutto

Wykonawca: LTP Architekci Leszek Pierzchliński

Remont w zso w komorowie

W sierpniu i listopadzie zakończono zadania inwestycyjne: "Modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie cz. 2 – wymiana okien w budynku 1” oraz „Modernizacja dachu budynków 4 i 5 w Zespole Szkól Ogólnokształcących w Komorowie”.

Zakres prac obejmował wymianę ok. 60 szt. okien w budynkach szkoły, wymianę parapetów zewnętrznych i wewnętrznych oraz montaż rolet okiennych a także wykonanie nowego pokrycia dachowego i obróbek blacharskich na dachu budynków szkoły.


Wartość robót budowlanych: 426.661,51 zł brutto (okna)

Wykonawca: Instal Diament Artur Kaniewski 

Wartość robót budowlanych: 561.103,53 zł brutto (dach)

Wykonawca: TMB MAAT Sp. z o.o. Sp. k.

Inwestycje realizowane na podstawie konkursów SARP

PRZEDSZKOLE W Michałowicach

We wrześniu 2022 r. uzyskano wielobranżową dokumentację projektową dotyczącą rozbiórki istniejącego przedszkola, budowy nowego energoefektywnego przedszkola oraz przebudowy jednego z budynków istniejącego przedszkola na świetlicę osiedlową w Michałowicach w ramach zadań budżetowych: „Budowa energoefektywnego przedszkola w Michałowicach” oraz „Przebudowa budynku przedszkola w Michałowicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę gminną”.


Projekt zakłada budowę dwukondygnacyjnego przedszkola o jednolitej formie architektonicznej, wykończonego elewacją z drewna modrzewiowego, w którym znajdzie się:


Rozwiązania energoefektywne:


Zagospodarowanie terenu przedszkola:


Świetlica osiedlowa:


W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 23 stycznia 2023 r. zawarto umowę z Wykonawcą na realizację tej inwestycji.  

Wykonawcą przedsięwzięcia jest firma JL Spółka z o. o. z Łomży

Wartość robót: 23.960.802,25 zł

Zdjęcie przedstawia wizualizacje nowego budynku przedszkola energoefektywnego.
Zdjęcie Wójt Gminy Michałowice w towarzystwie mężczyzny trzymających teczki z herbem Gminy Michałowice.

PRZEDSZKOLE W REGUŁACH

W listopadzie 2022 r. zostało oddane do użytkowania Przedszkole w Regułach. Powstał dwukondygnacyjny budynek, zaplanowany na rzucie dwóch przenikających się kwadratów. Dwa główne moduły (przesunięte względem siebie)  dzielą się na sześć mniejszych (każdy o różnym nachyleniu połaci dachu oraz wysokości). Całość połączona została wewnętrznym patio, doświetlającym wnętrze budynku. 


W kondygnacji parteru (wokół centralnego patio) zlokalizowano hol wejściowy oraz dziewięć sal dydaktycznych z zapleczami szatniowo-sanitarnymi (sale zorientowane na wschód i południe). Przedszkole jest obecnie przystosowane dla ok. 225 dzieci, w przyszłości dwie z sal dydaktycznych  zostaną przekształcone na sale rekreacyjne do zajęć ruchowych. W parterze wybudowano także nowocześnie wyposażoną kuchnię.


Na piętrze (w modułach dwukondygnacyjnych) zlokalizowane są  pomieszczenia biurowo-administracyjne, sale do terapii (w tym sala do integracji sensorycznej i sala doświadczania świata) oraz pomieszczenia techniczne (kotłownia, wentylatorownia, serwerownia itp.).

W budynku zastosowano nowoczesne i proekologiczne rozwiązania takie jak: pompy ciepła, panele fotowoltaiczne, rekuperacja, podziemny zbiornik na wodę deszczową, wykorzystywaną do podlewania zieleni oraz „zielony dach”, obniżający temperaturę na dachu w upalne dni.

Budynek przedszkola w całości został dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej zdolności poruszania się. W budynku zamontowano dźwig osobowy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (dźwig zlokalizowany przy klatce schodowej łączącej strefę wejściową na parterze ze strefą biurową na piętrze).


Na ogrodzonym, oświetlonym terenie, stanowiącym integralną część inwestycji, powstał m.in. plac zabaw dla dzieci ze sztucznie ukształtowanymi zielonymi pagórkami, wiata rowerowa, altana i wyniesione ogródki do uprawy roślin. Wokół budynku wykonano nasadzenia drzew ( 61 szt.) i krzewów (ok. 140 m2) oraz założono trawnik (ok. 5.300 m2) – tereny podlewane są za pomocą przez automatycznego systemu nawadniania.


Wartość robót budowlanych: 23.046.565,42 zł brutto

Wykonawca: Grupa ekoEnergia Sp. z o.o. 

Zdjęcie budynku przedszkola w Regułach.
Zdjęcie przedstawia budynek przedszkola w Regułach.
Zdjęcie paneli fotowoltaicznych przy budynku przedszkola w Regułach.
Zdjęcie sali przedszkolnej.
Zdjęcie łazienki w przedszkolu.
Zdjęcie dzieci na białych kanapach.

Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie

W październiku 2022 r. uzyskano kompletną dokumentację projektową dotyczącą budowy Centrum Inicjatyw Kulturalnych na dz. nr ew. 132/2 i 743 w Komorowie.

CIK stanowić będzie parterowy budynek z płaskim dachem, w części podpiwniczony. Do budynku prowadzić będą cztery wejścia: główne od ulicy Kolejowej, od południa wejście z parku, od zachodu wejście od strony kolejki WKD oraz od północy wejście techniczne.

Na kondygnacji parterowej zlokalizowano główne funkcje reprezentacyjne: ogólnodostępny hol, salę wielofunkcyjną, salę ćwiczeń ruchowych, salę warsztatową oraz salę projekcyjną. Dodatkowo mieszczą się tu pozostałe pomieszczenia, wspomagające funkcje podstawowe: kawiarnia z zapleczem bufetowym, sanitariaty, szatnie, pomieszczenie biurowe i multimedialne, garderoba, szatnia, reżyserka oraz magazyny. Na parterze od strony wschodniej zlokalizowano toaletę publiczną dostępną z zewnątrz. Na kondygnacji podziemnej pod częścią wschodnią budynku oprócz pomieszczeń technicznych zlokalizowano pomieszczenia socjalne i pomocnicze.

Podstawowym materiałem wykończeniowym elewacji budynku jest naturalne drewno. Zaprojektowana elewacja drewniana wykonana będzie z pionowo ułożonych desek o różnej szerokości. Dzięki specjalnemu procesowi modyfikacji termicznej, deski elewacyjne staną się odporne na warunki atmosferyczne i nie będą wymagać żadnej innej impregnacji.

Zaprojektowany obiekt wraz z przyległym parkiem stanowi naturalną kontynuację założeń urbanistycznych Miasta Ogrodu Komorowa. W celu osiągnięcia powyższych założeń, bryła całego budynku została rozczłonkowana na mniejsze, niezależne części. Każda z tych części stanowi wizualnie i funkcjonalnie osobny budynek, skalą nawiązujący do okolicznej zabudowy. 


Wartość dokumentacji projektowej: 412.050,00 zł brutto

Wykonawca: zespół autorski: Natalia Wilczak, Małgorzata Wiśniewska, Marek Kuciński

Zdjęcie przedstawia projekt obiektu- rzut z góry.
Zdjęcie przedstawiam ujęcie budynku między drzewami.
Zdjęcie przedstawi projekt obiektu w formie makiety.

POZOSTAŁE ważne zadania inwestycyjne w 2022 roku

plac zabaw przy Alei Samorządu Terytorialnego w Regułach

W marcu 2022 r. zakończono realizację inwestycji pod nazwą „Budowa placu zabaw przy ul. Aleja Samorządu Terytorialnego w Regułach”.

Powstał ogrodzony plac zabaw z następującymi urządzeniami: sprężynowce, huśtawka podwójna, huśtawka ważka podwójna, stożek linowy, zestaw ze zjeżdżalniami, zjazd linowy „tyrolka”, trampolina, piaskownica, ławki, stoliki z siedziskami. Plac zabaw jest oświetlony, wykonano również trawniki oraz nasadzenia wielu drzew, krzewów i bylin.

Nawierzchnia placu zabaw została wykonana z mat przerostowych, które latem pięknie się zazieleniły. Dojścia wykonano z wodoprzepuszczalnej nawierzchni mineralnej, a wokół stolików i ławek wykonano nawierzchnię z naturalnego bruku drewnianego. 


Wartość robót budowlanych: 849.238,20 zł brutto

Wykonawca: Novum Sp. z o.o. sp.k.

Zdjęcie zjeżdżalni na placu zabaw.
Zdjęcie ławeczek na placu zabaw.
Zdjęcie przedstawia plac zabaw.

Skatepark

We wrześniu 2022 podpisano umowę na realizację inwestycji pn. „Przebudowa skateparku w Michałowicach” w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym dla inwestycji przewiduje się przebudowę istniejącego skateparku w zakresie wymiany istniejącej nawierzchni wraz z podbudową, demontażem istniejących urządzeń terenowych skateparku oraz wykonaniem nawierzchni i obiektów terenowych (przeszkód) skateparku w technologii betonowej monolitycznej. Układ i rodzaj obiektów terenowych zostanie zaplanowany na podstawie konsultacji społecznych z użytkownikami. Nowy skatepark zostanie oddany do użytkowania we wrześniu 2023 r. 


Wartość wykonania dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych: 1.179.018,96 zł brutto

Wykonawca: INŻ.-WOD-BUD Sp. z o.o.

Zdjęcie przedstawia hałdy ziemi i stojącą obok koparkę.
zdjęcie przedstawia nowo wybudowany skatepark.

Górka saneczkowa

W grudniu 2022 r. rozpoczęto realizację inwestycji pod nazwa „Budowa górki saneczkowej na terenie dz. nr ew. 616/10 w Regułach”. Górka saneczkowa wybudowana będzie przy Alei Samorządu Terytorialnego przy nowopowstałym placu zabaw. Obiekt zostanie wykonany jako budowla nasypowa, której zbocza zostaną umocnione poprzez humusowanie oraz obsianie mieszanką traw. Górka będzie miała wysokość 5,5 m względem poziomu istniejącego terenu. Ze względów bezpieczeństwa, wejście na szczyt górki będzie znajdowało się poza obszarem zjazdu, „szczyt” zostanie zabezpieczony barierkami. W okresie zimowym, przy sprzyjających warunkach pogodowych, obiekt będzie służył do zjazdów saneczkowych, w pozostałych porach roku będzie służył jako miejsce do spacerów, rekreacji i punkt widokowy do obserwacji przyrody. Górka zostanie oddana do użytkowania w lutym 2023 r.


Wartość robót budowlanych: 264.799,82 zł brutto

Wykonawca: RAD – Mar Marek Wieteska

Zdjęcie "górki saneczkowej na terenie dz. nr ew. 616/10 w Regułach”.
Zdjęcie "górki saneczkowej na terenie dz. nr ew. 616/10 w Regułach”.

Budowa Świetlicy w Pęcicach

W lutym 2022 r. rozpoczęto inwestycję pod nazwą „Budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach wraz z I Etapem zagospodarowania terenu.” 

Inwestycja obejmuje wykonanie m.in.: rozbiórkę istniejącego budynku, budowę budynku świetlicy, dojścia do budynku, placu przed wejściem oraz ogrodzenia, placu zabaw, drogi pożarowej i miejsc postojowych, dojazdu do planowanego ujęcia wody, ogrodzenia terenu ujęcia wody, wymianę ogrodzenia całej działki.

Budynek będzie podzielony funkcjonalnie na dwie strefy. Od strony południowej będzie mieściła się duża sala oraz zaplecze kuchenne, przykryte dwuspadkowym dachem, od strony północnej, w części niższej, pod płaskim dachem, będzie część zaplecza - toalety, kotłownia i pokój biurowy. Budynek będzie miał możliwość rozbudowy o drugą salę od strony zachodniej. Elewacja budynku zostanie wykończona drewnem modyfikowanym termicznie. Budynek zostanie wyposażony w pompę ciepła i panele fotowoltaiczne.

W listopadzie 2022 r. na placu budowy zakończono montaż ścian budynku i konstrukcji dachu. Konstrukcję budynku zaprojektowano w technologii drewna klejonego krzyżowo CLT co oznacza, że proces produkcyjny odbył się poza placem budowy, gotowe elementy zostały przytransportowane i zamontowane na miejscu. Oddanie budynku do użytkowania planowane jest na lipiec 2023 r.


Wartość robót budowlanych: 3.625.240,70 zł brutto

Wykonawca: Renal Bud Adam Cebula

Remont na ul. Raszyńskiej 34

We wrześniu 2022 r. zakończono realizację inwestycji pod nazwą „Remont budynku przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach.”

Zakres prac obejmował wykonanie instalacji odwodnienia budynku, izolacji przeciwwodnych, oraz budowę nowej pochylni dla osób niepełnosprawnych.

 

W ramach instalacji odwodnienia budynku wykonano m.in.:


W ramach izolacji przeciwwodnych wykonano m.in.:


Rozebrano starą niefunkcjonalną pochylnię i wykonano nową pochylnię dla osób niepełnosprawnych i wózków. Pochylnię zbudowano z krat systemowych wspartych na stalowej konstrukcji, pod konstrukcją nasadzono rośliny okrywowe. Dodatkowo wykonano estetyczne gazony.


Wartość robót budowlanych: 1.145.537,89 zł brutto

Wykonawca: GRANABUD Sp. z o.o.

Zdjęcie wejścia do budynku.
Zdjęcie pochylni dla niepełnosprawnych przed budynkiem.
Zdęcie pomieszczenia budynku.

Wykaz pozostałych zadań inwestycyjnych o wartości wykonania przekraczającej 100 tys. zł w 2022 r.

Pełny wykaz zadań inwestycyjnych znajduje się w  tabeli nr 11 w Sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2022 r.  Stan realizacji zadań inwestycyjnych jest także aktualizowany w zakładce Inwestycje na stronie internetowej gminy.