INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA

REALIZOWANE PROGRAMY Związane z infrastrukturą, GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ, mieszkaniową I OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska stanowi odzwierciedlenie działań podejmowanych na podstawie polityki programów i strategii przyjętych przez władze Michałowic. Do najważniejszych z nich należą:Dokładniejszy opis wskazanych powyżej programów znajduje się w części raportu poświęconej Realizowanym Politykom, Programom i Strategiom.

WODA I ŚCIEKI

563 tys.

m3 sprzedanej wody 

pitnej dla mieszkańców

0,9 km

nowej sieci 

wodociągowej

63 szt.

nowych przyłączy wodociągowych

96,9%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej

711 tys.

m3 odebranych ścieków

od mieszkańców

1,3 km

nowej sieci

kanalizacji sanitarnej

93 szt.

nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej

91,5%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej

ODPADY KOMUNALNE

wydatki na gospodarkę odpadami w 2022 r.

6 447 485

-30,55%

do roku 2021

Bilansowanie systemu w 2022 r.

Bilansowanie systemu w 2022 r. - wykres słupkowy.

W 2022 r. system gospodarki odpadami nie bilansował się. Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina osiągnęła wpływy w wysokości 6.293.156,80 zł. Wydatki na utrzymanie systemu wyniosły zaś 6.447.484,65 zł. Różnica między wydatkami a dochodami opiewała więc na kwotę 154.327,85 zł. Pomimo, iż wysokość uzyskanych dochodów była niewystarczająca na pokrycie wydatków poniesionych w 2022 r., to wskazać jednak należy, że w stosunku do 2021 r. różnica ta uległa znaczącemu spadkowi (różnica w systemie w 2021 r. wynosiła 2.881.598,49 zł) - głównie na skutek zmniejszenia wysokości poniesionych wydatków


W 2022 r. obowiązywały stawki za odbiór odpadów komunalnych na poziomie:

Ponadto, w 2022 r. w dalszym ciągu obowiązywały założenia wynikające z uchwały Nr XXXI/352/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 kwietnia 2021 r., na podstawie której zwolniono w całości lub w części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Michałowice:

10 292

Odebrane odpady 

komunalne (tony)

6 059

Odebrane odpady

segregowane (tony)

4 233

Odebrane odpady

niesegregowane (tony)

Struktura zebranych odpadów w 2022 r.

Struktura zebranych odpadów  w 2022r. - wykres kołowy.

W 2022 r. podejmowano szereg akcji edukacyjnych, mających na celu edukację ekologiczną mieszkańców Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Wśród wydarzeń, które miały miesjce w 2022 r. wymienić należy m.in:

Plakat "Sztuka kompostowania".
Plakat "Segregacja odpadów. Ekościema czy konieczność?".

Pod koniec maja 2022 r. odbyła się w gminie Obywatelska Narada o Klimacie związana z zarządzeniem odpadami. Została ona przeprowadzona przez Fundację Pole Dialogu i Instytut na rzecz Ekorozwoju. Jej celem było włączenie mieszkańców w proces decydowania o politykach klimatycznych gminy  i pilotażowe wykorzystanie i adaptacja na polskim gruncie narzędzia, jakim są narady obywatelskie. W projekcie wzięły udział także  3 inne gminy – Cieszyn, Lesko i Świdwin.

 Obywatelska Narada o Klimacie związana z zarządzeniem odpadami - zdjęcie  uczestników narady.

Naradę obywatelską poprzedziło badanie ankietowe przeprowadzone wśród mieszkańców gminy. Uczestniczyło w niej 425 osób. Spośród respondentów, którzy wyrazili chęć wzięcia udziału w naradzie (82), wylosowanych zostało 11 mieszkanek i mieszkańców. Podczas dwóch dni spotkań i dyskusji,  wraz z ekspertami, wypracowali wiele rekomendacji, które przekazano władzom Gminy. Więcej na temat wydarzenia można przeczytaj na stronie internetowej Gminy.

TRANSPORT PUBLICZNY

wydatki na transport i łączność w 2022 r.

40 066 171

+39,62%

do roku 2021

Wydatki poniesione na transport i łączność w 2022 r. wzrosły o blisko 40% w porównaniu do wydatków jakie gmina poniosła w 2021 r. W głównej mierze obejmują one zadania inwestycyjne w zakresie remontów, budowy i przebudowy dróg lokalnych, chodników, ścieżek rowerowych i innej infrastruktury drogowej. Więcej na temat zadań inwestycyjnych zrealizowanych w obszarze infrastruktury drogowej przedstawiono w zakładce Inwestycje.

Wskazać przy tym należy, że w kwocie wydatków na transport i łączność uwzględnia się środki na realizację projektów unijnych (m.in. ścieżki rowerowe i parkingi), które obejmują również gminy partnerskie. Gmina Michałowice jest Liderem projektu, w związku z czym ww. środki uwzględniane są w budżecie Gminy, choć przeznaczane są częściowo na realizację inwestycji w gmiach partnerskich.

Struktura wydatków na transport i łączność w 2022 r.

Struktura wydatków na transport i łączność w 2022 r. - wykres kołowy.

7

Liczba linii 

autobusowych

29

Długość linii 

autobusowych (w km) na terenie gminy
w jednym kierunku 

(GPA - 19,5 km, ZTM - 5,5 km,
Pruszków L2 - 4 km)

45

Liczba nowych publicznych miejsc parkingowych

27 października, w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice odbyło się oficjalne podpisanie umowy pomiędzy Gminą Michałowice a NFOŚiGW w ramach programu "Zielony Transport Publiczny" na przekazanie ponad 4 mln złotych na zakup dwóch zeroemisyjnych autobusów.

Gmina Michałowice na projekt pn.: „Zeroemisyjne autobusy dla Gminy Michałowice” uzyskała z NFOŚiGW dotację w wysokości 2.398.807,00 zł, czyli ponad 58% koszów kwalifikowanych oraz pożyczkę wynoszącą 1.686.021,00 zł, stanowiącą ponad 41% koszów kwalifikowanych, przy łącznym koszcie w wysokości 4.084.828,00 zł. Inwestycja zakłada zakup dwóch niskopodłogowych autobusów o napędzie elektrycznym, dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.

Korzystanie z autobusów elektrycznych będzie możliwe dzięki utworzeniu na terenie gminy stacjonarnej ładowarki typu plug-in wyposażonej w dwa wyjścia umożliwiające ładowanie dwóch autobusów (minibusów). 

1,7

Długość nowo wybudowanych

 dróg gminnych (w km)

1,5

Długość wyremontowanych dróg gminnych (w km)

0,73

Długość nowo wybudowanych ścieżek rowerowych (w km)

Zdjęcie przedstawia zmodernizowaną ulicę Wspólnoty Wiejskiej w Sokołowie.

Zmodernizowana ulica Wspólnoty Wiejskiej w Sokołowie

1,66

Długość wybudowanych 

chodników (w km)

37

Liczba postawionych nowych lamp ulicznych (szt.)

162

Liczba wymienionych / zmodernizowanych lamp ulicznych (szt.)

gospodarka mieszkaniowa

wydatki na gospodarkę mieszkaniową w 2022 r.

1 600 198

-5,56%

do roku 2021

23

Liczba wynajmowanych lokali mieszkalnych (komunalnych i socjalnych) w 2022 r.

4

Liczba wynajmowanych
lokali socjalnych w 2022 r.

3

Liczba zawartych umów najmu lokali socjalnych w 2022 r.

3

Liczba rozwiązanych umów najmu lokali socjalnych w 2022 r.