GOSPODARKA

LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Wpływy z PIT i CIT na mieszkańca w 2022 r.:

3 912

-2,93%

do roku 2021

3 191

Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą

307

Liczba nowych wpisów
do rejestru REGON

157

Liczba wniosków o wypis
z rejestru REGON

Podatki dla przedsiębiorców w 2022 r.

Utrzymanie niższych niż maksymalne stawek podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej w przypadku gruntów o powierzchni do 1.500 m2 , a także budynków o powierzchni użytkowej do 1.000 m2 na terenie Gminy Michałowice stanowi wyraz dążenia władz do zwiększania potencjału gospodarczego gminy

Skuteczność tych dążeń potwierdzają chociażby dane o liczbie podmiotów wpisanych w 2022 r. do rejestru REGON. Wysokość obowiązujących stawek zapewnia stabilność finansową gminy, a przy tym gwarantuje możliwość dalszego rozwoju.

Spotkania MOBILNEGO PUNKU INFORMACYJNEGO Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych 


Celem jest wsparcie mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców, osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą w zakresie możliwości pozyskania środków zewnętrznych (UE) na założenie własnej działalności gospodarczej lub wsparcie prowadzonej już działalności. 

Zakładane efekty to w szczególności większa liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. 

Spotkania odbywały się cyklicznie w odstępach miesięcznych całego 2022 r.

Plakat "Mobilny punkt informacyjny - Fundusze Europejskie"

zarządzanie przestrzenią

Grafika "Planowanie przestrzenne".

Odpowiednie zarządzanie przestrzenią w gminie ma bardzo duże znaczenie dla utrzymania porządku przestrzennego, a uchwalanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ma korzystne długotrwałe efekty. Kształtowanie polityki przestrzennej jest kompleksowe, co wpływa na właściwe kształtowanie i zachowanie ładu przestrzennego, a jednocześnie procesy inwestycyjne są szybsze i sprawniejsze

Każdy nowy plan miejscowy korzystnie oddziałuje na zagospodarowanie niezabudowanych jeszcze terenów. W Gminie Michałowice większa część powierzchni objęta jest MPZP, co roku jednak podejmowane są nowe uchwały w sprawie objęcia kolejnych terenów miejscowymi planami oraz uchwały mające na celu dokonania zmian w obowiązujących planach. Taki stan wpływa pozytywnie na wizerunek gminy oraz zadowolenie mieszkańców.

W 2022 r. został zmieniony 1 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

MPZP zamieszczone są w wersji GML na stronie internetowej https://michalowice.e-mapa.net/ z pełną informacją dotyczącą procedury planistycznej. W 2022 r. uchwalono plany:

W 2022 r. powstała w Urzędzie nowa jednostka – Wieloosobowe Stanowisko ds. Urbanistyczno-Architektonicznych, której głównym zadaniem jest prowadzenie procedur (w tym sporządzanie) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Prócz tego, wśród zadań jednostki znajdują się procedury zmiany Studium i inne analizy przestrzenne do celów planowania przestrzeni gminy.  Rozbudowano również zakładkę dotyczącą sporządzanych MPZP w BIP aktualizując regularnie etapy sporządzania poszczególnych planów i organizując w zakładce wyłożenia projektów planów. W 2022 r. wprowadzono nowy sposób informowania mieszkańców i innych użytkowników terenów o terminach i miejscu konsultacji społecznych – pracownicy Urzędu Gminy opracowują plakaty i rozwieszają je na obszarach sporządzanych planów.

W sumie w 2022 r. prowadzono czynnie 16 procedur dotyczących opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z czego na koniec 2022 r.:

Oprócz tego otwarte były procedury sporządzania 6 innych planów miejscowych, nad którymi prace były bardzo ograniczone z uwagi na sporządzanie powyższych MPZP, a także problemy zewnętrzne, takie jak np. brak zgody Ministra Rolnictwa na zmianę przeznaczenia  gruntów rolnych na cele nierolnicze czy niezgodne ze Studium zmiany zaistniałe w terenie. Praca nad tymi planami będzie kontynuowana w kolejnych latach.

W 2022 r. złożono również 16 wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

MPZP w GMINIE MICHAŁOWICE

MPZP w Gminie Michałowice.

Kliknij w mapę, aby zobaczyć wykaz

45

Liczba MPZP 

obowiązujących

3

Liczba planów 

uchwalonych 

(w tym 1 zmieniony plan)

2 083,5

Powierzchnia objęta 

MPZP (ha)

60 %

Powierzchnia Gminy 

objęta MPZP

W 2022 r. w Gminie Michałowice wydano 43 decyzje o warunkach zabudowy. Wydano także 7 decyzji ICP.

Więcej na temat konsultacji miejscowych planów zagospodarowania w zakładce Komunikacja i partycypacja.

UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA

16 grudnia 2022 r. weszła w życie uchwała Rady Gminy Michałowice z dnia 25 października 2022 roku „w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Michałowice obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”, zwana potocznie „uchwałą krajobrazową”. 

Prace nad uchwałą krajobrazową w Michałowicach rozpoczęły się w 2019 roku. W toku prac wydzielono dwa obszary, w których obowiązują różne zasady. Te obszary to 

Grafika "Uchwała krajobrazowa".

Uchwała krajobrazowa, jako akt prawa miejscowego, będzie obowiązywać wszystkich – właścicieli prywatnych i publicznych gruntów i wszystkich działalności. 

Uchwała pozostawia 2 lata na dostosowanie szyldów i reklam do zapisów prawa miejscowego. Po upływie tego terminu właściciele nieruchomości, na których będą eksponowane niezgodnie z przepisami nośniki reklamowe, zostaną obciążeni karą pieniężną obliczoną w oparciu o powierzchnię reklamy i obowiązującą stawkę. I tak np. za nielegalną tablicę o powierzchni 1 m2 właściciel nieruchomości będzie musiał zapłacić 136,80 zł dziennie, a o powierzchni 12 m2 - 260 zł dziennie (wg stawek za 2023 rok). Natomiast istniejące ogrodzenia nieruchomości nie muszą być dostosowywane do wymogów uchwały. Prawo będzie obowiązywać tylko w przypadku nowych budowli tego typu.

Prezentacja uchwały znajduje się tutaj.

Więcej na temat konsultacji uchwały w zakładce Komunikacja i partycypacja.

TERENY ZIELONE

Gmina Michałowice to obszar otoczony przez przyrodę - posiada wiele walorów przyrodniczych, takich jak rzeki Utrata, Raszynka i Zimna Woda, park w Regułach, tereny leśne w Komorowie, Granicy i Suchym Lesie, a także zabytkowe aleje Starych Lip i Marii Dąbrowskiej w Komorowie. 

Ze względu na swoje walory estetyczne, gmina jest częścią Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Obszar ten posiada ekosystemy o dużym stopniu naturalności i różnorodności biologicznej, w tym osiedla leśne Komorów oraz młodsze osiedla Michałowice. 

Gmina Michałowice odgrywa istotną rolę w funkcji "zielonych płuc" Warszawy, dlatego władze gminy prowadzą i planują kontynuowanie działań związanych z szeroko rozumianą zielenią w przyszłości.

Zdjęcie przedstawia drogę wśród drzew.

Wszystkie niżej opisane działania tworzą środowisko zapewniające zdrowe warunki życia i pracy mieszkańcom Gminy Michałowice. W ocenie władz na rozwój, pielęgnację i ochronę zasługuje cała przyroda na terenie gminy. Wszelka roślinność – drzewa, krzewy, rośliny kwitnące to kontakt z naturą, któremu zawdzięczamy: 

Przez cały 2022 r., jak co roku, wykonano wiele zabiegów pielęgnacyjnych i chirurgicznych stosowanych przy zieleni wysokiej na terenach leżących w Gminie Michałowice: 

17,74

Powierzchnia terenów zieleni tj. parki, zieleńce
(ha)

1 561

Powierzchnia terenów chronionych (ha)

240

Drzewa posadzone w 2022 r.

14 244

Krzewy posadzone w 2022 r.

Gmina Michałowice z roku na rok staje się coraz bardziej zielona. W 2022 r. posadzonych zostało blisko 240 drzew oraz bisko 14,5 tys. krzewów.  Urządzono nowe miejsca pod zieleń, jednocześnie pielęgnując te, które już mamy

W ten sposób udało się utrzymać poziom nasadzeń zbliżony do rekordowego 2021 r. 

W 2022 r. zrealizowano:

Wśród 240 drzew są lipy, śliwy wiśniowe, akacje, klony, jesiony, buki, brzozy, jarzębiny szwedzkie i inne.  Wśród krzewów natomiast jeżówki, rudbekie, żurawki, cisy, jałowce, berberysy, pęcherznice, róże, tawuły, suchodrzewy, irgi, bodziszki, śnieguliczki i inne.

Rośliny wieloletnie wypełniły ulice takie, jak: 


W ramach akcji „Zostań Zielonym Przyjacielem Gminy Michałowice, Przytorowej, na terenie Parku oraz na terenie nowo powstałego przedszkola w Regułach, a także w Michałowicach, Michałowicach-Wsi, czy Komorowie posadzono drzewa i kwiaty.

Zdjęcie nowo nasadzonych drzewek.
Zdjęcie rowerzystów jadących ścieżką w parku.
Zdjęcie ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż akwenu wodnego.

Pielęgnacja zieleni


Gmina realizowała nasadzenia o zróżnicowanej roślinności: na rabatach, na skwerach (jednorocznej), w donicach ziemnych, na latarniach i  w wieżach, oraz wieloletniej — wzdłuż ciągów komunikacyjnych. 


W ponad 20 lokalizacjach sadzono trzy zmiany roślin jednorocznych – wiosenną (m.in. bratki), letnią (m.in. pelargonie), jesienną (m.in. wrzośce), w trzech opcjach – w gruncie, donicach (stojących i wiszących) i wieżach.

Zdjęcie przedstawia nasadzenia przy ul. Szkolnej w Michałowicach
Zdjęcie przestawia cebulki krokusów

Gminne sadzenie krokusów

Jesienią, we współpracy z zarządami osiedli i sołtysami, wspólnie wsadzono do gruntu 40 tys. szt. cebul krokusów, 5 tys. szt. cebul narcyzów i 1 tys. szt. cebul tulipanów.

Konferencja naukowa "Ochrona przyrody w samorządzie terytorialnym"

W dniach 24-25 czerwca w Urzędzie Gminy Michałowice odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Ochrona przyrody w samorządzie terytorialnym”.

Organizatorami konferencji były: Wójt Gminy Michałowice, Małgorzata Pachecka i profesor Irena Lipowicz z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Konferencja została objęta patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego, Adama Struzika.

Pomysł poważnej konferencji naukowej zrodził się z potrzeby ochrony Doliny Utraty i Raszynki przed naporem urbanizacyjnym, jakiego doświadcza gmina Michałowice.

Więcej na temat programu konferencji, jej przebiegu, paneli oraz dyskusji tutaj

Konferencja naukowa "Ochrona przyrody w samorządzie terytorialnym" - zdjęcie Wójt Michałowic mówiącej przez mikrofon.
Konferencja naukowa "Ochrona przyrody w samorządzie terytorialnym" - zdjęcie mężczyzny mówiącego przez mikrofon.
Konferencja naukowa "Ochrona przyrody w samorządzie terytorialnym" - zdjęcie osób na scenie.
Konferencja naukowa "Ochrona przyrody w samorządzie terytorialnym" zdjęcie przedstawia wideo rozmowę wyślepioną na telebimie.