SYSTEM OŚWIATOWY GMINY

OŚWIATA - PODSTAWOWE PARAMETRY

775

Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym


Liczba dzieci w wieku 3-6 lat objęta wychowaniem przedszkolnym w placówkach prowadzonych przez gminę (szkoły i przedszkola) oraz w placówkach niepublicznych. 

99,4%

Współczynnik skolaryzacji przedszkolnej


Wskaźnik określa stosunek liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-6 lat  w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku z terenu gminy.

22,36

Średnia liczebność oddziałów w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy.

2,38

Średnia liczba etatów nauczycielskich na oddział w SP


Wskaźnik określa ilu nauczycieli przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy.


2 236

Liczba dzieci w szkołach podstawowych

108%

Współczynnik skolaryzacji w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa jaki odsetek dzieci objętych obowiązkiem szkolnym pobiera naukę w szkole podstawowej.

9,40

Liczba uczniów na etat nauczycielski w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada na 1 etat nauczycielski w szkole podstawowej. 

2,30

Wskaźnik efektywności zatrudnienia nauczycieli


Wskaźnik określa ilu uczniów potrzeba, aby sfinansować 1 umownie liczony etat nauczyciela.

System oświatowy Gminy Michałowice w 2022 r.

Szkoła Podstawowa w Michałowicach

W roku szkolnym 2021/2022 Gmina Michałowice prowadziła 2 przedszkola publiczne, 3 szkoły podstawowe oraz 1 liceum ogólnokształcące w podziale na:


Rok szkolny 2021/2022 był kolejnym bardzo trudnym rokiem dla wszystkich szkół i przedszkoli, także w Gminie Michałowice. 


Trwająca pandemia, powtarzające się nieobecności uczniów i nauczycieli z powodu Covid19, wciąż obowiązujące obostrzenia, powodowały wiele kłopotów i problemów z organizacją zajęć, choć już przez cały rok placówki pracowały stacjonarnie. 


We wszystkich szkołach nauczyciele widzieli skutki pandemii i długiej izolacji: w zachowaniu uczniów, w brakach w wiedzy i w umiejętnościach, w nieprawidłowych relacjach społecznych wśród dzieci. Dyrektorzy wszystkich placówek dokładali starań, aby zapewnić pomoc wszystkim potrzebującym uczniom, zarówno w zakresie wsparcia psychologiczno–pedagogicznego, jak i wyrównywania braków programowych.


 24 lutego 2022 r. wybuchła wojna w Ukrainie, która spowodowała nagły napływ uchodźców z zagrożonych terenów. Gmina Michałowice reagując na pojawiające się problemy podjęła szereg działań wspierających nie tylko uchodźców, ale także placówki oświatowe oraz mieszkańców gminy niosących pomoc potrzebującym osobom. Więcej na ten temat można przeczytać w dziale: Sprawy społeczne oraz zdrowie.


W wyniku napływu uchodźców w szkołach gminnych pojawiło się wielu nowych uczniów – dzieci z Ukrainy. Dyrektorzy szkół i przedszkoli wraz z całą kadrą placówek dokładali wszelkich starań, aby nowe środowisko było jak najbardziej przyjazne dla dzieci doświadczonych wojną. Dlatego też, we wszystkich jednostkach zostały zatrudnione osoby z Ukrainy dla umożliwienia lepszej komunikacji uczniom ukraińskim.


Pomimo tak poważnych wyzwań i nowych zadań, jakie sytuacja polityczna postawiła przed dyrektorami placówek oświatowych, w szkołach nie zaniedbano żadnego z podstawowych obowiązków, czego efektem były bardzo wysokie wyniki egzaminów uczniów 8 klas w tym roku.


Ponadto Gmina Michałowice realizuje m.in. Gminny program stypendialny dla uczniów oraz Program osłonowy w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

W roku szkolnym 2021/2022 realizowano także działania podjęte w szkołach podstawowych i przedszkolach, w ramach:

Szczegółowe informacje znajdują się w części raportu: Realizowane polityki, programy, strategie.

Organizacja szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022

Obsługę jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice, zgodnie ze swoim statutem, prowadzi Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice. Ogólny zakres prowadzonych działań obejmuje obszary: finansowy, rachunkowy, prawny oraz administracyjno-organizacyjny.  W 2022 r. w Centrum Usług Wspólnych zatrudnionych było 14 osób na 12,2 etatach.


Baza lokalowa i wyposażenie szkół w komputery

Kadra, wynagrodzenia i doskonalenie zawodowe w 2022 r.

415

Liczba zatrudnionych pracowników ogółem w roku szkolnym 2021/2022

301

Liczba zatrudnionych nauczycieli w roku szkolnym 2021/2022

114

Liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi w roku szkolnym roku 2021/2022

W 2022 r. w szkołach i przedszkolach było zatrudnionych 301 nauczycieli na 285,78 etatach oraz 114 stanowisk administracji i obsługi na 104,98 etatach.

Wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w roku szkolnym 2021/2022 posiadało 96,12% zatrudnionych nauczycieli. 


Rok szkolny 2021/2022 był ostatnim rokiem obowiązywania dotychczasowego systemu awansu zawodowego nauczycieli. W lipcu i sierpniu 2022 r. wprowadzono nowe przepisy prawa, obowiązujące od 1 września 2022 r., na mocy których zostały zlikwidowane dwa stopnie awansu – nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy. Zastąpił je status nauczyciela początkującego. W gminnych placówkach oświatowych największą grupą są nauczyciele dyplomowani i mianowani (łącznie 72,2%) czyli pedagodzy z pełnym pedagogicznym, kierunkowym wykształceniem i wieloletnim doświadczeniem zawodowym.


Wszyscy nauczyciele dążą do osiągnięcia jak najwyższego stopnia awansu zawodowego. W roku szkolnym 2021/2022 w placówkach oświatowych Gminy Michałowice 44,54% ogółu zatrudnionych nauczycieli, posiadało najwyższy poziom awansu czyli stopień nauczyciela dyplomowanego.


Uzyskiwanie wyższych stopni awansu zawodowego przez coraz liczniejszą grupę nauczycieli, wiąże się ze znaczącym wzrostem ich wynagrodzeń. W roku 2021/2022 w Gminie Michałowice przeprowadzono 9 postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli, którzy spełnili warunki do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Jednocześnie 6 nauczycielom dyrektorzy placówek nadali stopień nauczyciela kontraktowego, a 4 nauczycieli stało się dyplomowanymi, po postępowaniu przeprowadzonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.


W roku 2022 na doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych wydatkowana została kwota 279.341 zł w tym:

Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego

Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego - wykres kołowy.

Wydatki na wynagrodzenia w oświacie w 2022 r.

W roku szkolnym 2021/2022 nauczyciele otrzymali podwyżki w wysokości 4,4% (od 1 maja 2022 r.). Gmina Michałowice nie musiała wypłacać dodatku uzupełniającego, ponieważ wysokość wynagrodzeń nauczycieli na wszystkich stopniach awansu zawodowego, przekraczała wymaganą przez przepisy prawa.


Istotnym elementem wchodzącym w skład wynagrodzeń nauczycieli, choć nie wypłacanym comiesięcznie są nagrody. W gminie Michałowice obowiązująca uchwała Rady Gminy pozwala na przyznawanie nagród nauczycielom nie tylko z okazji Dnia Edukacji Narodowej a w każdym czasie roku szkolnego. Pula środków przeznaczanych przez gminę na nagrody jest także bardzo duża (2,4% odpisu od wynagrodzeń zasadniczych) co daje wszystkim zaangażowanym nauczycielom szansę na otrzymanie nagrody nawet kilka razy w roku.

Ponadto w 2022 r.:

realizacja zadań z zakresu oświaty na rzecz uczniów w 2022 r.

Realizując obowiązki określone w art. 39 ustawy Prawo oświatowe, dowożono lub refundowano rodzicom wydatki związane z dowożeniem do szkół uczniów niepełnosprawnych oraz refundowano bilety miesięczne na autobus uczniom szkół podstawowych, którzy mieszkają w znacznym oddaleniu od szkół. Jak co roku, w wyniku przeprowadzonego przez pracowników CUW przetargu, wyłoniono wykonawcę dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Michałowice. Podobnie wyłoniono firmę zajmującą się dowożeniem dzieci niepełnosprawnych do szkół poza gminą.


W Gminie Michałowice w 2022 roku dowożono:


260 uczniów dowożono do Zespołów Szkół Ogólnokształcących w Komorowie i  Szkoły Podstawowej w Michałowicach. Uczniowie z niepełnosprawnością dowożeni byli w szczególności do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pruszkowie, Zespołu Szkół Specjalnych w Warszawie, Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Brwinowie oraz do niepublicznej Szkoły Podstawowej w Piastowie. Nakłady poniesione w roku szkolnym 2021/2022 na dowożenie uczniów do szkół wyniosły 420.332 zł.

Dowożenie uczniów do szkół gminnych

Pomoc materialna dla uczniów udzielana była na podstawie przepisów rozdziału 8a (art. 90b – 90r.) ustawy o systemie oświaty. Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy określone było w kwocie 528 zł na członka rodziny. Z tej formy wsparcia skorzystali uczniowie szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, którzy zamieszkują na terenie Gminy. Na ten cel w roku szkolnym 2021/2022 przeznaczono kwotę 24.332 zł, w tym otrzymana dotacja na ten cel wyniosła 15.056 zł.

Wsparcie materialne dla uczniów

Na zakończenie roku szkolnego 2021/2022, uczniowie z najlepszymi wynikami w nauce, a kończący klasę VIII szkoły podstawowej, otrzymali Nagrody Wójta Gminy Michałowice o wartości 300 zł. Nagrody otrzymało:

Wsparcie dla dzieci z Ukrainy - zapewnienie miejsc w szkołach
i przedszkolach na terenie Gminy w roku szkolnym 2021/2022

Do szkół i przedszkoli gminnych w miesiącach luty-maj przyjęto łącznie ok 250 dzieci z Ukrainy, z których 199 ostatecznie zakończyło rok szkolny w gminnych placówkach. Część z nich znająca w pewnym zakresie język polski, została przyjęta do klas ogólnodostępnych. Dla pozostałych dzieci, które nie znały języka polskiego zostały utworzone oddziały przygotowawcze. Dyrektorzy szkół zatrudnili także osoby pochodzące z Ukrainy i znające zarówno język polski, jak i ukraiński, żeby ułatwić nowym uczniom komunikację w szkole. Dla wszystkich dzieci ukraińskich zorganizowana została nauka języka polskiego. Uczniowie zostali także objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną. W czerwcu stopniowo zaczęła się zmniejszać liczba uczniów z Ukrainy, w wyniku powrotów części uchodźców do ojczyzny. 

wybrane ważne wydarzenia z życia szkół i przedszkoli

Akt erekcyjny przedszkola w Regułach

23 września 2022 r. miała miejsce uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego przedszkola w Regułach w specjalnie przygotowaną w tym celu ladę recepcyjną.

Akty erekcyjne wielkich przedsięwzięć zwykle podpisuje się na samym początku budowy. Jednak niespokojne czasy, w których budowa przedszkola ruszała – sam środek pandemii SARS Cov 19 – sprawiły, że uroczystość przesunęła się, jeśli nie na koniec inwestycji to przynajmniej na ostatnią jej prostą.

Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice , zaprosiła na uroczystość przedstawicieli wszystkich szczebli samorządu. Na uroczystości zjawił się przedstawiciel  Marszałka Województwa Mazowieckiego, starosta pruszkowski Krzysztof Rymuza, wójtowie gmin stowarzyszonych w LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice: Andrzej Zaremba z Raszyna i Dariusz Zwoliński z Nadarzyna, przedstawiciele Rady Gminy Michałowice z przewodniczącą Beatą Rycerską na czele, sołtysi i przewodniczący osiedli z całego terenu gminy Michałowice, a także przedstawiciele urzędu gminy, szkół i przedszkoli, jednostek organizacyjnych i firm realizujących budowę. Wszyscy goście zostali zaproszeni do podpisania aktu erekcyjnego, który spoczął w tubie- kapsule czasu, ze stali szlachetnej, specjalnie na tę okazję skonstruowanej przez firmę Asmet z Reguł. 

W tubie znalazły miejsce również gazety z dnia podpisania aktu, proporzec gminy Michałowice, medal okolicznościowy z okazji 30. lecia samorządu terytorialnego, medal upamiętniający konstytucję 3 Maja  i pióro wieczne. Tuba została następnie zamknięta i symbolicznie  „wmurowana” w ladę przedszkolnej recepcji.

Po umieszczeniu aktu erekcyjnego na swoim miejscu goście mieli okazję zwiedzić plac budowy, a było warto. Cały budynek został zaprojektowany z myślą o energoefektywności, co jest szczególnie ważne w dzisiejszych czasach, gdy ceny energii szybują w górę w zawrotnym tempie. Do technologii pomagających oszczędzać energię należy zaliczyć: konstrukcję dachu, system ogrzewania i wentylacji a także panele fotowoltaiczne.

O dachu zwiedzającym budowę  opowiadał Mariusz Zawadzki z firmy Xseroflor. Choć zieleń na dachu nie jest na pierwszy rzut oka zbyt imponująca to wiadomo, że została zaprojektowana z wielką starannością. Kluczem są rośliny z rodzaju rozchodników, które rosną na suchych i piaszczystych podłożach. Podłożem w przypadku dachu przedszkola są porowate skały wulkaniczne, które zatrzymują wilgoć, niezbędną do życia tych roślin. Surowe warunki sprawiają, że nic poza rozchodnikami na dachach sobie nie poradzi, a co za tym idzie nie ma potrzeby nawożenia czy koszenia tych roślin. Dach sam się utrzymuje w dobrej kondycji, a to bardzo ważne, bowiem taka zieleń obniża radykalnie temperaturę dachu w upalne dni, co stanowczo zmniejsza zapotrzebowanie energetyczne do klimatyzowania sal.

Budynek ogrzewany jest za pomocą powietrznych pomp ciepła i kotłów gazowych. Pompy zapewniają ciepłe kaloryfery i gorącą wodę w kranach do temperatury -5 stopni Celsjusza na zewnątrz budynku. Dopiero poniżej -5st.C uruchamiane są kotły gazowe.

Na dachu budynku zainstalowano również panele fotowoltaiczne o mocy 40kWp, podłączone do sieci energetycznej za pośrednictwem licznika dwukierunkowego. Moc paneli pozwala na zaspokojenie sporej części zapotrzebowania budynku na energię elektryczną, co wydatnie pomaga obniżyć koszty bieżącej ekspolatacji.

Przedszkole w Regułach zostało oddane do użytkowania w listopadzie 2022 r. 

Więcej informacji można znaleźć w dziale: Inwestycje oraz na stronie internetowej Gminy.