Egzaminy W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Egzamin ósmoklasisty na koniec roku szkolnego 2021/2022 został przeprowadzony w dniach od 24 do 26 maja 2022 r. Obowiązującą formą egzaminu jest forma pisemna, a każdy ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

74%

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego uczniów klas VIII w Gminie Michałowice w roku szkolnym 2021/2022


79%

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z matematyki uczniów klas VIII w Gminie Michałowice w roku szkolnym 2021/2022


88%

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego uczniów klas VIII w Gminie Michałowice w roku szkolnym 2021/2022


Podobnie, jak w latach ubiegłych uczniowie poszczególnych szkół uzyskali dużo wyższe wyniki niż średnie wyniki krajowe, wojewódzkie i powiatowe. Wyniki z egzaminów z:

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2022 r.

EGZAMIN MATURALNY

Do egzaminu maturalnego mogą przystąpić absolwenci szkół ponadpodstawowych. Egzamin maturalny nie jest obowiązkowy. Zdający, który zamierza przystąpić do tego egzaminu, składa pisemną deklarację dotyczącą wyboru zdawanych przedmiotów. Egzamin maturalny składa się z części ustnej i pisemnej. Podobnie, jak w ubiegłym roku roku egzamin został przeprowadzony z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych wyłącznie w części pisemnej. Do części ustnej mogli jednak przystąpić maturzyści, którym wyniki z egzaminów ustnych były niezbędne np. w procesie rekrutacji na zagraniczne uczelnie wyższe lub do realizacji umów międzynarodowych.

56%

Średni wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym w roku szkolnym 2021/2022

73%

Średni wynik egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym w roku szkolnym 2021/2022

87%

Średni wynik egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym w roku szkolnym 2021/2022

48%

Średni wynik egzaminu maturalnego z języka niemieckiego na poziomie podstawowym w roku szkolnym 2021/2022

Zdjęcie przedstawia salę z maturzystami piszącymi egzamin.

W roku 2022 do egzaminu maturalnego przystąpiło 51 uczniów liceum ogólnokształcącego, 50 z nich zdało maturę (zdawalność 98%).

W 2022 roku jeden uczeń LO zdawał egzamin maturalny z języka niemieckiego, jako obowiązkowy język obcy nowożytny, pozostali uczniowie wybrali język angielski.

Jako dodatkowy przedmiot na poziomie rozszerzonym najczęściej wybierano biologię, geografię, oraz historię (oprócz rozszerzeń z przedmiotów obowiązkowych).

Wyniki egzaminu maturalnego w 2022 r.