BUDŻET

DOCHODY

Dochody ogółem wykonane w 2022 r.

212 638 737

+3,43%

do roku 2021

Dochody ogółem na mieszkańca w 2022 r.

11 016

+2,46%

do roku 2021

9 687

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

1 329

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje. 

3 163

Dochody własne na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

1 019

Dochody unijne na mieszkańca


Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.

Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Michałowice w 2022 r. były wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), stanowiące blisko 34,2% wszystkich dochodów gminy. W stosunku do roku poprzedniego udział wpływów z tego tytułu w budżecie gminy zmniejszył się o 0,5 pp. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu gminy składa się łącznie na 74,9% wszystkich wpływów. Najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy Michałowice w 2022 r. były wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, które wyniosły blisko  32,7 mln zł i generowały 15,4% wpływów do budżetu (wzrost udziału o 0,7 pp.). Istotnym źródłem dochodów własnych gminy były również wpływy z lokalnych opłat oraz wpływy z usług (oba źródła wykonane w niemal równej wysokości ponad 7,2 mln zł).

10 głównych źródeł dochodów Gminy w 2022 r.

10 głównych źródeł dochodów gminy w 2022 r.- wykres kołowy.

Dochody Gminy Michałowice w 2022 r.

Struktura dochodów Gminy Michałowice w 2022 r.

Streuktura dochodów Gminy Michałowice w 2022 r. - wykres słupkowy.
Struktura dochodów Gminy Michałowice w 2022 r - wykres kołowy.

WARTOŚĆ POZYSKANYCH DOTACJI I ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

W 2022 R.

9 563 376

+47,61%

do roku 2021

Z kolei łączna wartość nowych dotacji pozyskanych (wynikających z zawartych umów, pozyskanego dofinansowania) w 2022 r. wyniosła 9.563.375,80 zł. Na powyższą kwotę składają się środki, jakie gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.467.484,66(faktyczne dofinansowanie wynikające z końcowych rozliczeń). Z dofinansowania będzie realizowana inwestycja pn. Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Michałowice.

Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji strategicznych.

Pozostałe środki, tj. kwota 5.095.891,14 zł to dofinansowanie, które dotyczyło zadań realizowanych w następujących obszarach:

Dofinansowanie pozyskane w 2022 r.

Obok kwoty pozyskanego dofinansowania zewnętrznego w wysokości 19.011.066,26 zł wskazać należy również na pozyskane w 2022 r. pożyczki w wysokości 4.455.771,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania:

Więcej na temat projektów zrealizowanych z dofinansowaniem można zobaczyć na stronie internetowej Gminy Michałowice.

WYDATKI

Wydatki ogółem WYKONANE w 2022 r.

215 264 659

+13,07%

do roku 2021

Wydatki ogółem na mieszkańca w 2022 r.

11 152

+12,01%

do roku 2021

7 172

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

3 980

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

48 534 838

Środki własne

na inwestycje


Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

20 603 529

Wydatki zrealizowane

 z dofinansowaniem


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. 

W ramach budżetu bieżącego w 2022 r. Gmina Michałowice najwięcej środków wydatkowała na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania (nieco ponad 52,0 mln zł, co stanowiło 37,6% budżetu bieżącego zrealizowanego przez gminę). Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wydatków wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu w większości gmin w Polsce. Podobna tendencja miała miejsce również w poprzednich latach. Wydatki z obszaru pomocy społecznej i wsparcia rodziny wiązały się w głównej mierze z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+" oraz wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny wydatkowano niemal 21,2 mln zł, co stanowiło 15,3% budżetu bieżącego Gminy Michałowice. Utrzymanie aparatu administracyjnego w 2022 r. kosztowało 13,4 mln zł, co stanowiło 9,7% wydatków bieżących gminy.

Główne kierunki wydatków bieżących Gminy w 2022 r.

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2022 r. najwięcej środków budżetowych przeznaczono na budowę i modernizację budynków szkół i przedszkoli (niemal 24,5 mln zł). Stanowiły one 31,8% wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2022 r. Wysokie nakłady poniesiono również na budowę i modernizację dróg gminnych (ponad 12,6 mln zł). Uwzględniając dotację przekazaną na budowę publicznych dróg powiatowych, ogół wydatków drogowych stanowił 17,3% budżetu inwestycyjnego. Trzecią najważniejszą pozycją budżetu inwestycyjnego były wydatki związane z realizacją projektu redukcji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych (etap III). Kwota wydatków sięgnęła niemal 10,0 mln zł. Trzy ww. pozycje stanowiły 55,3% budżetu inwestycyjnego Gminy Michałowice w 2022 r.

Wydatki majątkowe Gminy w 2022 r.

Wydatki majątkowe na mieszkańca w 2022 r.

3 980

+50,25%

do roku 2021

Biorąc pod uwagę strukturę wydatków pod względem dysponentów środków budżetowych, w 2022 r. największym budżetem dysponował Referat Gospodarki Komunalnej (55,7 mln zł), co wiązało się przede wszystkim z realizacją zadań inwestycyjnych w zakresie publicznych dróg gminnych, sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz odwodnienia. Drugim co do wielkości budżetem w 2022 r. dysponowało Centrum Usług Wspólnych (52,0 mln zł), co wynika głównie z wysokości zrealizowanych wydatków bieżących (99,9% wydatków zrealizowanych przez Centrum Usług Wspólnych było wydatkami o charakterze bieżącym). Trzecim w kolejności dysponentem środków budżetowych był Referat Inwestycji (34,1 mln zł). Poniższy wykres prezentuje sumę wydatków bieżących i majątkowych poniesionych przez poszczególne referaty i jednostki organizacyjne gminy.

Dysponenci środków budżetowych w 2022 r.

Dysponenci środków budżetowych w 2022 r. - wykres słupkowy

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie GMINY NA KONIEC 2022 r.

0

bz.

do roku 2021

Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2022 r.

0

bz.

do roku 2021

-2 625 921

Wynik budżetu 

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

48 534 838

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego. 

0%

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

0

Koszt obsługi 

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.

Zadłużenie Gminy Michałowice na koniec 2022 r. nie wystąpiło. Poziom wygenerowanej w 2021 r. nadwyżki operacyjnej zapewnia bezpieczeństwo finansowe, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

Kształt WPF Gminy Michałowice wg ostatniej zmiany podjętej w 2022 r.

Kształt WPF Gminy Michałowice - wykres.